บทความการศึกษาต่อเนื่อง  
Hight light ข้อความ : ค้นหาบทความ :
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ

รายละเอียด
ผู้เขียน :  พิลาสินี ยังศรีพิทักษ์, ภ.บ.; จันทนา ห่วงสายทอง, ภ.บ.,ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัช
ฉบับที่ :  1/19 
วันที่ :  29 ก.ค. 2009
จำนวนเข้าชม :  9419
   

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ :  No1Vol19P68-80.pdf
ขนาดไฟล์ :  191,510
ชนิดไฟล์ :  application/pdf
ดาวน์โหลด :  2676
   
 
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
Application of Monte Carlo Simulation in Antimicrobial Therapy
รหัส1-000-HPT-000-0904-01
จำนวน 2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
วันที่รับรอง : 11 เมษายน 2552
วันที่หมดอายุ : 10 เมษายน 2554
พิลาสินี ยังศรีพิทักษ์, ภ.บ.; จันทนา ห่วงสายทอง, ภ.บ.
นักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน    
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง    
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา    
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก    
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด    
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา    
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่    
การหักแบ่งเม็ดยา    
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา    
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว    
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน    
โรคและยาต้านเชื้อรา    
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน    
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา    
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยาต้านโรคจิต    
การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน    
การใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในเด็ก    
Monsel's solution กับการห้ามเลือด    
Isosulfan blue สำหรับตรวจหา sentinel lymph node ในการผ่าตัดมะเร็งเต้านม    
แนวทางการจัดการยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาต้านเกล็ดเลือดก่อนการทำหัตถการ    
Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management    
Valproate-induced Hyperammonemic Encephalopathy    
การใช้ยาปฏิชีวนะแบบพ่นละอองฝอย    
การใช้ยาหยอดตาต้านจุลชีพความเข้มข้นสูงในการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา    
ยาและผลิตภัณฑ์เลือดที่ใช้แก้ไขค่า INR ในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน    
บทบาทของยาโคลชิซีนกับการรักษาและป้องกันภาวะเยี่อหุ้มหัวใจอักเสบ    
สารสกัดใบแปะก๊วยในการรักษาโรคด่างขาวบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และแนวทางการนำไปใช้ทางคลินิก    
ยาบีบหลอดเลือดและยากระตุ้นหัวใจ