วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
Hight light ข้อความ : ค้นหาบทความ :
การประเมินผลการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด
ผู้เขียน :  พงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา, ภ.บ., ส.ม.
ฉบับที่ :  supp./19 
วันที่ :  29 พ.ค. 2009
จำนวนเข้าชม :  4037
   

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ :  SVol19P68-P78.pdf
ขนาดไฟล์ :  133,656
ชนิดไฟล์ :  application/pdf
ดาวน์โหลด :  1749
   
 
การประเมินผลการบริหารคลังยาในโรงพยาบาลเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Evaluation of Drug Inventory Management in Hospitals in Central Region under the Office of the Permanent Secretary for Public Health พงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา, ภ.บ., ส.ม.

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3    
มูลค่ายาเหลือใช้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งยาสำหรับผู้ป่วยนอก    
ต้นทุนโดยตรงจากการใช้ยาสเตียรอยด์โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในประเทศไทย    
การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในงานเภสัชกรรม    
การพัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลและประมวลผลการใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส    
ประสิทธิผลของระบบเผ้าระวังเพื่อลดความรุนแรงของการแพ้ยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาครั้งแรก    
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา    
การติดตามระดับซีรัมครีเอตินินและโปแตสเซียมในเลือดผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม ACEIs และ/หรือ ARBs: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคเบาหวาน    
การใช้ยาตามแนวทางการรักษาแบบทุติยภูมิในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน    
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปี 2550 ฉบับที่ 17 (เสริม)    
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายเมื่อจำกัดการสั่งใช้ยาลดไขมันในเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
มูลค่าการรักษาที่ประหยัดได้จากการบริบาลทางเภสัชกรรม บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม    
ต้นทุนการจัดการและความคลาดเคลื่อนทางยาระบบกระจายยาแบบยูนิตโด๊ส    
การประเมินผลงานส่งมอบบัตรแพ้ยาแก่ผู้ป่วยในที่มีประวัติแพ้ยาโดยเภสัชกร    
กล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้ยาลดไขมันในเลือดกลุ่ม statins ร่วมกับกลุ่ม fibrates ในผู้ป่วยนอก    
การปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของไตบกพร่อง : หลุมพรางทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์    
การใช้ยาขับเหล็กในโรคธาลัสซีเมีย    
การศึกษาการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก    
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยา    
การจัดการปัญหาเกี่ยวกับยาที่พบในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโดยเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย    
ผลของการบริโภคน้ำลูกสำรองต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2    
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดปฐมภูมิ    
Infusion Times Does Matter!    
โรคและยาใหม่ : Deferasirox    
โรคและยาใหม่ : Deferiprone    
Medication Reconciliation    
อิทธิพลของกิจกรรมทางการตลาดต่อทัศนคติในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มลดน้ำหนัก    
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชน : ปัญหาเกี่ยวกับยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    
ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : กรณีศึกษา ณ คลินิกพิเศษอายุรกรรม    
ผลการให้ความรู้และคำแนะนำการใช้ยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืดต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม Don't Flip-Flop!    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 17 (2550) ฉบับที่ 3    
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา    
คำชี้แจงในการเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากบทความวิชาการ    
โรคและยาใหม่    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม    
การใช้เมทแอมเฟตามีนในสตรีไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ    
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านมะเร็งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล    
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการคัดกรองโรคเบาหวาน: ในบริบทของศูนย์สุขภาพชุมชน    
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคเบาหวาน    
ผลลัพธ์ของการเฝ้าระวังการเกิดปฏฺกิริยาระหว่างยา    
อิทธิพลจากรูปแบบคุณลักษณะของร้านยาต่อการกลับมาใช้บริการ: อิทธิพลของตัวแปรกำกับจากวัตถุประสงค์การซื้อ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ปีที่ 18 (2551) ฉบับที่ 1    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2    
การตรวจหาและวัดขนาดการกระจายราคายาที่ไม่อาจยอมรับได้ระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย : กรณีศึกษายาซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบเอนไซม์ Renin-Angiotensin (ACE) Inhibitors    
พันธะผูกพัน: ความสัมพันธ์ทางสังคม และเหตุผลเชิงวัฒนธรรมของการซื้อยารักษาตนเองของผู้ป่วยยากจนสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร    
การพัฒนาและการวิเคราะห์เชิงประเมินการแสดงฉลากและเอกสารกำกับชุดทดสอบการตั้งครรภ์: การทดสอบในผู้บริโภคและการประเมินระดับความยากง่ายในการอ่าน    
การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร    
บทบาทหน้าที่และความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อการส่งเสริมการเลิกบุหรี่    
Big Dose or Small Dose!    
Review of Treatment Options for multidrug-Resistant pesudomonas aeruginosa    
โรคและยาใหม่ : Doripenem    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2    
ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วย    
ผลของการนำระบบกระจายนาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน    
การสำรวจการปฏิบัติงานและปริมาณงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน    
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital Information Management ในานบริหารเภสัชกรรมผู้ป่วยใน    
การวินิจฉัยทางเภสัชกรรม : What is Missing in Drug Use Process?    
โรคและยาใหม่ : Ibandronic Acid    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับเสริม (พฤษภาคม 2552)    
ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาเพื่อลดความรุนแรงและความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษา    
สาเหตุและการยอมรับของแพทย์ในการส่งตรวจติดตามระดับยากันชักในงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก    
ปัญหาที่เกิดจาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง    
การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชุมชน    
การพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
การประเมินผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ คลินิกผู้ป่วยเด็กเอชไอวี    
พฤติกรรมและความเข้าใจของผู้ปกครองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1    
ผลการปรับเปลี่ยนการใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน    
ผลของภาวะซึมเศร้าต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
การบูรณาการแบบจำลองการอธิบายโรคสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรคลินิก    
ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและยาที่ใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยใน    
การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน    
โรคและยาใหม่ : ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2    
ประสิทธิผลของยาอะทอร์วาสทาทิน, โรซูวาสทาทิน และซิมวาสทาทินในผู้ป่วยที่มีประวิติโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเทียบเท่าโรคหัวใจขาดเลือด ในเวชปฏิบัติทั่วไป    
หลักฐานเพื่อความสำเร็จของการพิจารณายารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเข้าสู่บัญชียาโรงพยาบาล: การศึกษาผลกระทบเชิงงบประมาณของการใช้กลูโคซามีน    
รูปแบบร้านยาภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย    
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีการควบคุมการรักษาของยาวาร์ฟารินไม่คงที่    
การศึกษาต้นทุน (ค่ายา): ผลลัพธ์ในการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงด้วยยาของผู้ป่วยที่มารักบริการคลิกนิกผู้ป่วยนอก    
บทบาทของเภสัชกรในงานด้านพิษวิทยา    
การสืบค้นข้อมูลด้านพิษวิทยา    
โรคและยาใหม่ : Varenicline    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3    
ผลของฟรักโทโอลิโกซาคคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยเด็ก    
การมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์    
ผลการมีส่วนร่วมของเภสัชกรในการส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติการใช้ยารักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลงสู่การปฏิบัติทางคลินิก    
ผลกระทบของระบบเบิกจ่ายตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านยาในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือดภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ    
การวัดผลการให้คำปรึกาาด้านยาแก่ผู้ป่วยโรคหืด    
การนำยาเด็กโตรเมโธฟานไปใช้ในทางที่ผิด    
โรคและยาใหม่ : Itopride    
การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มโดยใช้แบบจำลองเภสัชกรเวชปฏิบัติต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 1    
ผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อตายเฉียบพลันชนิด ST Segment ยกสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase โดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน    
การใช้โปรแกรม HIVQUAL-T เพื่อประเมินคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของโรงพยาบาลชุมชน    
ความสัมพันธ์ของการใช้ยาตามแพทย์สั่ง ระดับการควบคุมโรคหอบหืดและปัจจัยอื่น กับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการใช้ยาสูดสูตรผสม    
การหาต้นทุนที่ประหยัดและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของระบบจ่ายยาอัตโนมัติ    
กระบวนการในการสอดส่องและควบคุมกำกับร่างกายด้วยองค์ความรู้และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในฟิตเนสคลับ    
การทำ GI Decontamination ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษโดยการรับประทาน    
Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae: Mechanisms and Pharmacokinetic/Pharmacodynamic-Based Therapeutic Options    
Amoxicillin/Clavulanate Potassium Extended Release Tablets    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 2    
ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาในคลินิกโรคเบาหวาน    
การใช้เครื่องมือประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบประยุกต์ในการใช้ยาลดระดับไขมันมูลค่าสูงในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในประเทศไทย    
การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตและผลของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม    
ศึกษาการใช้ยาของผู้ป่วยนอกตามสิทธิการประกันสุขภาพที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลชุมชนปี 2549    
อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมในการผลิตต่อความปราศจากเชื้อของอาหารที่ใช้ทางหลอดเลือดดำ    
การบริหารยาต้านพิษที่ใช้บ่อย    
โรคและยาใหม่ : มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์    
โรคและยาใหม่ : Nilotinib    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3    
การพัฒนายาน้ำใสมอร์ฟีนเข้มข้นชนิดรับประทาน: การตั้งตำรับยาและการประเมินความคงสภาพ    
ขนาดยาวาร์ฟารินที่เหมาะสม ปัจจัยที่ใช้ในการทำนายขนาดยาและปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่ได้ INR ตามเป้าหมาย    
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมโครเมียมนิโคติเนตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
ขนาดของยา Pyrazinamide และอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อตับ    
การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสนเทศของนิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4    
ยากันชักรุ่นใหม่: แนวทางการพัฒนาสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก    
ต้นทุน และการคืนทุนบริการรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด    
คุณภาพชีวิตในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง    
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงของเจนิสเทอีนและไดเซอีนจากสารสกัดถั่วเหลืองด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน    
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง : เคมีและพิษวิทยาของสารกลุ่มพัยริธริน    
โรคและยาใหม่ : เมลาโทนิน วงจรรอบวัน กับโรคซึมเศร้า    
โรคและยาใหม่ : Agomelatine    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2    
นิพนธ์ต้นฉบับ - การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นตรงรอยต่อการบริการโดยใช้กระบวนการ medication reconciliation    
ผลลัพธ์ของการใช้ยาอิริโทรพัวอิตินในผู้ป่วยที่มีระบบประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย    
การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก    
ผลได้ที่เกิดจากการใช้ระบบผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่ 3 มาบริหารเวชภัณฑ์คงคลังแก่โรงพยาบาล    
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส    
โรคสะเก็ดเงิน    
Calcipotriol/Betamethasone (as Dipropionate) Ointment    
โรคและยาต้านเชื้อรา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 3    
นำเสนอรูปแบบของการนำร้านยาคุณภาพเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย    
การประเมินประสิทธิภาพของการใช้แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่ส่งผลต่อการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ    
ผลลัพธ์จากการใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด Capecitabine โดยเภสัชกร    
การประเมินระบบเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร    
โรคและยาใหม่ (Diseases and New Drugs) Prulifiloxacin    
พิษวิทยา (Toxicology) การเกิดพิษจากลิเธียม    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1    
ผลการพัฒนาระบบตรวจสอบความสอดคล้องรายการยาในระบบบริการผู้ป่วยใน    
การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด โดยเภสัชกรในทีมสหวิชาชีพ    
ผลของการใช้ Inotropic Agent Order Form ในการสั่งใช้ยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูง    
การประเมินประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคของ Alcohol Hand Rub และอายุการใช้งานหลังเปิดใช้    
พิษวิทยา : พิษวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง    
โรคและยาใหม่ : ภาวะชักต่อเนื่อง    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 2    
การใช้ยาต้านจุลชีพในการักษาโรคติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus    
การติดตามและปรับขนาดยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล    
ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง    
การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์แบบเฉียบพลันจากการบริหารยาแอมโฟเทอริซิน บี แบบวันเว้นวันกับแบบทุกวัน ในผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคริปโตคอคคอล    
ผลของใบมะรุมต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2    
ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา    
การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม    
ทัศนคตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: กรณีเภสัชกรโรงพยาบาล    
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชพาราควอท    
ประสบการณ์การใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง    
สมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
ปัญหาที่เนื่องจากยาและการประสานรายการยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554: กรณีศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย    
การประเมินผลการติดตามการใช้ยาวาร์ฟารินอย่างใกล้ชิดโดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก    
การแพ้ยา Oxaliplatin: ประสบการณ์จากการทดลองใช้ยาซ้ำ    
การศึกษาเบื้องต้นของปริมาณยาและการละลายของยาเม็ดอีแธมบูทอลแบบหักแบ่ง    
พิษวิทยาของสารทำความสะอาด    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1    
สถานการณ์การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุไทย: การศึกษาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 4 แห่ง    
ผลการให้คำแนะนำของเภสัชกรแก่แพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เรื่องการใช้ยาและติดตามผลของยาที่ให้    
การวิเคราหะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน    
ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยาเฮพพาริน    
พิษวิทยาของเมทานอล    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 2    
ความพึงพอใจต่อเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จากมุมมองของบัณฑิต ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย    
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์อาพาธที่มารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงฆ์    
ประสิทธิพลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกเบาหวาน โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ    
กรณีศึกษา : Vancomycin induced Linear Immunoglobulin A Bullous Dermatosis (LABD) Vancomycin Case report    
พิษจากไซยาไนด์และการดูแลรักษา    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 3    
ผลการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง    
ความคิดเห็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีต่อบทบาทและสมรรถนะที่เภสัชกรครอบครัวพึงมี    
การประเมินการทำงานของไต    
รายงานกรณีศึกษา : อาการดีซ่านที่เกิดจากยา    
พิษวิทยาของยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก    
Index วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1    
ผลลัพธ์ของการใช้โปรแกรมปรับความเข้มข้นน้ำเกลือ เปรียบเทียบกับการใช้สูตรคำนวณและการเปิดดูค่าที่คำนวณไว้แล้ว    
การศึกษาเชิงรุกของความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาของเภสัชกร    
เภสัชพันธุศาสตร์กับการแพ้ยาและระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงในการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง    
พิษวิทยา (Toxicology) ปลาปักเป้า: พิษและการดูแลรักษา    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2    
การประเมินผลระบบการให้บริการเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ STEMI    
การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเครือข่ายคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ    
กรณีศึกษา: อาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงจาก L-asparaginase    
ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia)    
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ    
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์    
อาการลูปัสจากการใช้ยา Drug-induced Lupus Erythematosus    
พิษวิทยาของดิจอกซิน    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 1    
การพัฒนาระบบตอบคำถามแบบอัตโนมัติ ศูนย์เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
Medication Safety: ภาวะ ergotism จากยากลุ่ม ergot alkaloids    
Toxicology : ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 2    
ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานี่มีโรคไตเรื้อรังต่อการดำเนินไปของโรคไต    
Medication Safety: กรณีศึกษา ภาวะแอนาฟิแล็กซิสจากยาที่ใช้ในระหว่างการผ่าตัด    
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสต    
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3    
การวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน    
Medication Safety: Drug-induced Hypersensitivity Syndrome จากยากันชัก    
Toxicology : พิษวิทยาของสารกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1    
การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์    
ข้อมูลยา Rilpivirine    
พิษวิทยาของยาพาราเซตามอล    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2    
ผลลัพธ์ของการใช้บัตรติดตามเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาพ่นสูดรูปแบบ metered dose inhaler    
การเกิด injection site reaction จากยา ciprofloxacin และ levofloxacin และการแก้ไข    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3    
การพัฒนาสื่อความรู้ภาษาไทย-พม่าเพื่อใช้ในการจ่ายยา และการศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้    
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 1 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล    
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 2 งานเภสัชกรรมในร้านยา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1    
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation    
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม    
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)    
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2    
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง    
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง    
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3    
การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา    
ค่าทำนายผลบวกของเครื่องมือส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร    
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี    
การใช้ยาต้านพิษ N-actylcysteine ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ    
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 1    
การศึกษาอุบัติการณ์การสั่งแพ้ยาซ้ำ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการป้องกันแพ้ยาซ้ำ    
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่เคยแพ้ยาแบบสตีเวนส์จอห์นสันซินโดรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยา    
Sacubitril/Valsartan (angiotensin recptor neprilysin inhibitor: ARNI) กับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว    
ยาต้านพิษสำหรับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานกลุ่มใหม่    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 2    
Dolutegravir    
อาการไม่พึงประสงค์แบบล่าช้าจากสารทึบรังสี และกรณีศึกษา    
กลุ่มอาการเซโรโทนิน    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2561 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3    
การศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวโอเซลทามิเวียร์รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน    
Fluoroquinolones-induced Tendinopathy    
ภาวะ Diabetic Ketoacidosis จากยากลุ่ม SGLT2 inhibitors    
พิษวิทยาของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D    
พิษวิทยาของโคเคน    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1    
ประสิทธิผลของการใช้ตารางปรับขนาดยา norepinephrine และการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการบริหารยา norepinephrine    
Panitumumab ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่    
Nintedanib กับการใช้ในโรคปอดเป้นพังผืดไม่ทราบสาเหตุ    
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2562 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2    
การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง ณ โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง    
Chloroquine- and hydroxychloroquine-induced retinopathy: Review and case report    
กรณีศึกษาภาวะพิษจากสารหนู    
Canagliflozin กับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2    
ความสัมพันธ์ของยากลุ่ม fluoroquinolones กับการเกิดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือฉีกขาด    
การเตรียมยาโดยใช้ elastomeric pump สำหรับบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน