การประชุมวิชาการ Advance ADR 2019 : 18 เม.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36389951 ภญ. กรรณิการ์ หงษ์ชัย โรงพยาบาลกุดจับ 05/06/2019 00:29:13
36389822 ภญ. กรศรัณย์ ดาวรี่ โรงพยาบาลสุขุมวิท 16/05/2019 14:34:38
36389849 ภญ. กัลยา วงศ์วาน โรงพยาบาลขุขันธ์ 21/05/2019 16:26:11
36389943 ภญ. กานต์รวี กลิ่นนิล โรงพยาบาลสมุทรสาคร 31/05/2019 15:40:12
36389946 ภญ. เกษศิรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 03/06/2019 00:02:52
36389549 ภญ. เกสร คลังบุตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 29/04/2019 08:40:31
36389900 ภญ. ขวัญชนก แก้วพิบูลย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 28/05/2019 09:29:55
36389990 ภญ. คณิภา จินตนานนท์ โรงพยาบาลปทุมธานี 13/06/2019 14:03:42
36389964 ภญ. จันทร์เพ็ญ วิลัยเลิศ โรงพยาบาลวังจันทร์ 07/06/2019 09:27:35
36389823 ภญ. จันทรรัตน์ หลิววิบูลผล โรงพยาบาสุขุมวิท 16/05/2019 15:15:20
36389952 ภญ. จุฑานันท์ เวียงดารารัตน์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย 05/06/2019 12:31:41
36389997 ภญ. จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 14/06/2019 22:26:00
36389987 ภญ. จุฬารัตน์ เผือกเนียร โรงพยาบาลอ่าวลึก 12/06/2019 19:21:50
36389942 ภญ. ใจภัส วัดอุดม โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 31/05/2019 15:19:02
36389605 รศ.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 01/05/2019 15:51:32
36389984 ภญ. ชลธิชา สอนสุภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12/06/2019 14:30:12
36389705 ภญ. ชลีวันท์ ใจกลม สถาบันประสาทวิทยา 08/05/2019 08:37:39
36389704 ภญ. ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ โรงพยาบาลรามาธิบดี 07/05/2019 15:22:21
36389980 ภญ. ณัฐกานต์ คามใส โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12/06/2019 10:02:12
36389954 ภญ. ณัฐณิชา พันธรรม โรงพยาบาลคลองหาด 05/06/2019 20:57:45
36389966 ภญ. ณัฐติญา สนิทมัจโร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 08/06/2019 11:08:17
36389343 ภญ. ณัฐธิดา พงศาประเสริฐพร โรงพยาบาลตำรวจ 19/04/2019 11:08:33
36389945 ภญ. ณัฐสินี ประกอบศรีกุล โรงพยาบาลบางปะอิน 01/06/2019 21:03:38
36389986 ภญ. ณิภาวรรณ รัตน์พิพัฒน์ โรงพยาบาลนนทเวช 12/06/2019 16:05:11
36389555 ภญ. ทิพากร อรรถมาลี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 29/04/2019 10:19:32
36389929 ภญ. ธนพร พันธุ์กสิกร โรงพยาบาลบางบ่อ 30/05/2019 13:49:22
36389843 ภญ. ธิติมา ศรีมะเรือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 19/05/2019 16:58:41
36389851 ภก. ธีรภัทร์ ศากยะโรจน์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 22/05/2019 11:00:37
36389958 ภก. นพวิทย์ เพิงรัตน์ โรงพยาบาลเกาะสมุย 06/06/2019 10:32:40
36389775 ภก. นรภัทร จิตไธสง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 11:06:54
36389875 ภญ. นันทวัน อุประคำ โรงพยาบาลศิครินทร์ 24/05/2019 16:28:24
36389858 ภญ. นิยดา ยังถาวร บริษัท ยูนีซัน จำกัด 23/05/2019 09:18:55
36389852 ภญ. บุญพิชญ์ บุญลอย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 22/05/2019 11:10:04
36389988 ภญ. ปริตตา ไชยมล โรงพยาบาลตรัง 12/06/2019 19:47:10
36389940 ภญ. ปวีณา ขันธวิธิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 31/05/2019 13:53:48
36389992 ภญ. ปัญจเรศ อุยสุย โรงพยาบาลตรัง 13/06/2019 20:18:04
36389693 ภก. ปัณณวิชญ์ ธารีโพธิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท 2 06/05/2019 14:39:12
36389982 ภญ. ปาริฉัตร ต้องเซ่งกี่ โรงพยาบาลตรัง 12/06/2019 11:58:43
36389994 ภญ. ปิยนาถ ผดุงสะอาด โรงพยาบาลปทุมธานี 14/06/2019 11:12:44
36389985 ภญ. ปิยาภรณ์ นามไพร โรงพยาบาลเวชธานี 12/06/2019 14:58:42
36389790 ภญ. พรจิต หาญสุวรรณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 18:03:46
36389978 ภก. พัชรพล เฟื่องประยูร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 11/06/2019 19:53:27
36389983 ภญ. พิมภรณ์ สมกิตติธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 12/06/2019 14:26:37
36389981 ภญ. เพชรรัตน์ สาเมฆ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12/06/2019 11:09:17
36389816 ภญ. เพชรรัตน์ดา ราชดา โรงพยาบาลมหาสาราม 15/05/2019 13:51:59
36389862 ภญ. ภารดี กันน้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 23/05/2019 15:37:02
36389949 ภญ. ภาวิณี อร่ามเจริญรัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 04/06/2019 13:44:01
36389828 ภญ. มรกต ฤกษ์รัตนวารี โรงพยาบาลสอยดาว 16/05/2019 16:08:19
36389937 ภญ. วรรณวิไล ณ ระนอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 31/05/2019 10:49:21
36389856 ภญ. วราภรณ์ จันทร์เกลี้ยง โรงพยาบาลสุรินทร์ 22/05/2019 16:02:09
36389918 ภญ. วรีพร รัตนอารีกุล โรงพยาบาลทองผาภูมิ 29/05/2019 10:28:21
36389861 ภญ. วาสนา ตั้งจิตต์ โรงพยาบาลบ้านกรวด 23/05/2019 14:06:52
36389996 ภก. วิทยา ประชาเฉลิม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 14/06/2019 11:38:45
36389977 ภก. ศิรสิทธิ์ ภูมิรัตน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11/06/2019 19:43:29
36389692 ภญ. ศุภรดา พฤฒิกัลป์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 04/05/2019 18:33:27
36389854 ภญ. สกาวรัตน์ โตวิริยะกุล โรงพยาบาลบ้านกรวด 22/05/2019 15:01:24
36389829 ภก. สันทิส กิจปรีชา โรงพยาบาลสอยดาว 16/05/2019 16:15:34
36389753 ภก. สายสุดา ดีวงศ์ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 09/05/2019 09:49:21
36389959 ภญ. สิรินันท์ บัวขวัญ โรงพยาบาลเกาะสมุย 06/06/2019 11:22:59
36389561 ภญ. สิริวรรณ พรรณวงษ์ โรงพยาบาลกาบเชิง 29/04/2019 14:07:20
36389973 ภญ. สีวิกา อยู่สุข โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 11/06/2019 10:08:07
36389869 ภญ. สุดธิดา หรรษาพันธุ์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 24/05/2019 09:59:14
36389902 ภญ. สุนิสา แสงทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 28/05/2019 09:55:23
36389947 ภญ. สุภาวดี จันทรักษ์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 03/06/2019 07:09:15
36389835 ภญ. สุวภัค วงษ์เวียงจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 17/05/2019 14:51:28
36389791 ภก. สุวิจักขณ์ หาญสุวรรณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 18:11:50
36389846 ภญ. สุวิมล สนทอง โรงพยาบาลห้วยราช 20/05/2019 11:33:42
36389965 รอ.ภญ. อภัสรา ตรีเนตร กองเเพทย์ โรงเรียนเตรียมทหาร 07/06/2019 10:21:55
36389970 ภญ. อักษิพร เรืองจันทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 10/06/2019 09:14:57
36389963 ภญ. อุรัสยา พรรณพราว โรงพยาบาลบ้านค่าย 06/06/2019 15:36:03
36389974 ภญ. เอื้อมพร รักจิตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร 11/06/2019 10:18:03


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติผอ AdvancedADR62.pdf    550 271,373 2019-04-02
  Agenda AdvancedADR31Jul_2Aug62.pdf    745 190,298 2019-04-02
  แบบฟอร์มห้องพัก AdvancedADR 31 กค-2 สค62.pdf    283 197,876 2019-04-02
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    303 433,225 2019-04-02
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    128 285,362 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    101 159,514 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    66 894,828 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    61 99,616 2019-04-02
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย พรทิพย์ภา - สมคมเภสัชกรรมรพ - 2019-06-14 09:28:34
ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรค่ะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร. 02-2499333
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม - 2019-06-11 07:29:03
สมัครออนไลน์ไม่ได้ค่ะ

 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามสามห้าหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *