การประชุมวิชาการ Advance ADR 2019 : 16 เม.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
36389549 ภญ. เกสร คลังบุตร โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 29/04/2019 08:40:31
36389605 รศ.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 01/05/2019 15:51:32
36389705 ภญ. ชลีวันท์ ใจกลม สถาบันประสาทวิทยา 08/05/2019 08:37:39
36389704 ภญ. ณัฎฐณิชา ศุภลักษณ์บันลือ โรงพยาบาลรามาธิบดี 07/05/2019 15:22:21
36389343 ภญ. ณัฐธิดา พงศาประเสริฐพร โรงพยาบาลตำรวจ 19/04/2019 11:08:33
36389792 ภญ. ดิษกร พยัตธรรม โรงพยาบาลเวชธานี 13/05/2019 19:33:04
36389555 ภญ. ทิพากร อรรถมาลี โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 29/04/2019 10:19:32
36389843 ภญ. ธิติมา ศรีมะเรือง โรงพยาบาลสุรินทร์ 19/05/2019 16:58:41
36389775 ภก. นรภัทร จิตไธสง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 11:06:54
36389693 ภก. ปัณณวิชญ์ ธารีโพธิวัฒน์ โรงพยาบาลพญาไท 2 06/05/2019 14:39:12
36389790 ภญ. พรจิต หาญสุวรรณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 18:03:46
36389816 ภญ. เพชรรัตน์ดา ราชดา โรงพยาบาลมหาสาราม 15/05/2019 13:51:59
36389692 ภญ. ศุภรดา พฤฒิกัลป์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 04/05/2019 18:33:27
36389561 ภญ. สิริวรรณ พรรณวงษ์ โรงพยาบาลกาบเชิง 29/04/2019 14:07:20
36389791 ภก. สุวิจักขณ์ หาญสุวรรณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 13/05/2019 18:11:50


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติผอ AdvancedADR62.pdf    355 271,373 2019-04-02
  Agenda AdvancedADR31Jul_2Aug62.pdf    548 190,298 2019-04-02
  แบบฟอร์มห้องพัก AdvancedADR 31 กค-2 สค62.pdf    193 197,876 2019-04-02
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    180 433,225 2019-04-02
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    91 285,362 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    62 159,514 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    46 894,828 2019-04-02
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    41 99,616 2019-04-02

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่สองสามสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *