งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 : 15 เม.ย. 2019
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2562  

 กำหนดการแก้ไข ช่วงพิธีเปิดงาน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.45-11.45 น. 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3639037 ภญ. กชกร เปี่ยมทรัพย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 06/03/2019 11:14:33
36389240 ภญ. กนกพร สวยกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2019 14:12:22
36389190 ภญ. กนกวรรณ พรหมพันใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 03/04/2019 12:26:49
36389140 ภญ. กมลเนตร จิระประภูศักดิ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 01/04/2019 16:23:46
3638976 ภญ. กมลวรรณ พรหมรักษ์ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า 28/02/2019 09:44:30
36389135 ภญ. กรรณิญาพร บูชา โรงพยาบาลประทาย 31/03/2019 23:07:39
36389110 ภญ. กฤตศวรรณ อุควงศ์เสรี โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 25/03/2019 13:40:57
36389231 ภญ. กฤติยา สธนเสาวภาคย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 09/04/2019 09:05:55
36389105 ภญ. กษมา ลีรัตน์เสถียร โรงพยาบาลปลวกแดง 24/03/2019 08:32:26
36389309 ภญ. กานต์ธิดา เมธาเศรษฐ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 18/04/2562 13:11:34
36389073 ภญ. การะเกด แซ่จิว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 18/03/2019 16:51:52
36389098 ภก. กำพล คงยืนยงวาณิชย์ โรงพยาบาลสุขุมวิท 22/03/2019 09:02:39
36389234 ภญ. กิตติพร ธเนศเศรษฐ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2019 10:32:07
3638936 ภญ. กุณกิรัณ ผดุงกิจ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 21/02/2019 15:49:11
36389259 ภญ. กุลรดี วุ่นศิลป โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 11/04/2019 14:57:36
36389106 ภญ. เกศสุภา พลพงษ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25/03/2019 10:52:05
36389078 ภญ. เกศิณี เลิศแสงสุวรรณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 19/03/2019 13:53:51
36389274 ภญ. เกษร แก้วคำแสน โรงพยาบาลอุดรธานี 16/04/2019 15:29:45
36389088 ภญ. ขวัญชนก จันทบูรณ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/03/2019 11:12:02
36389122 ภญ. ฆอบเสาะ หะสาเมาะ โรงพยาบาลเวชการุญย์รัศมิ์ 27/03/2019 09:08:06
36389109 ภญ. จนัญญา ธนาบูรณ์ โรงพยาบาลวารินชำราบ 25/03/2019 11:53:37
36389137 ภญ. จริงใจ จันทร โรงพยาบาลราชธานี 01/04/2019 10:38:39
36389224 พ.อ.ภญ. จริยา เกตุแก้ว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 05/04/2019 19:10:22
36389059 ภก. จักรพงศ์ ลีเตชะประสิทธิ์ โรงพยาบาลวังสะพุง 13/03/2019 13:25:22
36389189 ภญ. จันทร์จิรา มณีอินทร์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 03/04/2019 10:37:32
36389149 ภก. จิตติศักดิ์ คำตัน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 02/04/2019 09:59:06
36389065 ภญ. จุไรวรรณ เหล็กกนก โรงพยาบาลพิมาย 15/03/2019 11:58:25
36389113 ภญ. จุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข โรงพยาบาลเชียงแสน 25/03/2019 16:59:58
36389264 ภญ. ชลิดา นรากรมังคลา โรงพยาบาลชลบุรี 12/04/2019 14:56:45
36389232 ภก. ชัชวาลย์ บุญญฤทธิ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 09/04/2019 09:53:21
36389191 พ.อ.ภก. ชัยณรงค์ ก้องเกียรติงาม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 03/04/2019 13:32:43
36389079 ภญ. ชุติรัตน์ ธรรมสอน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 19/03/2019 13:59:56
3638962 ภญ. ณัฐสินี ประกอบศรีกุล โรงพยาบาลบางปะอิน 26/02/2019 13:36:36
3638919 นท.ภญ. ดารณี สายอุบล สถาบันธัญญารักษ์ 20/02/2019 15:30:10
36389273 ภญ. ทองย้อย เบ็ญจรูญ โรงพยาบาลเสลภูมิ 16/04/2019 15:16:46
36389238 ภญ. ทัศนีย์ สอนแจ่ม โรงพยาบาลนครปฐม 09/04/2019 12:21:39
36389315 ภญ. ทิพวรรณ วงเวียน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 18/04/2562 13:23:44
36389196 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล โรงพยาบาลราชบุรี 03/04/2019 14:08:28
36389100 ภก. ธนวันต์ วนาภรณ์ โรงพยาบาลสบเมย 22/03/2019 10:49:01
36389064 ภญ. ธนิสา กฤษฎาธาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15/03/2019 09:53:59
36389210 ภญ. ธัญลักษณ์ เอียดคง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 04/04/2019 11:38:03
36389312 ภก. ธีรพันธ์ สองพิมพ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 18/04/2562 13:18:21
36389077 ภญ. ธีรยา มะยะกูล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 19/03/2019 12:50:13
36389310 ภก. ธีระภาพ วัฒนธันยาภรณ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 18/04/2562 13:13:48
3638947 ภญ. นภัทสรา จันต๊ะนาเขต โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 25/02/2019 08:44:35
3638929 ภญ. นรรัตน์ สมเพชร โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 21/02/2019 10:03:47
36389269 ภญ. นิตยา ดาววงศ์ญาติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 14/04/2019 08:38:37
36389250 ภญ. นิภาพร บุญศรารักษพงศ์ ข้าราชการบำนาญ 10/04/2562 15:08:37
36389251 ภก. บุญช่วย บุญศรารักษพงศ์ ข้าราชการบำนาญ 10/04/2562 15:11:59
36389242 ภญ. เบญญา หิรัญญชาติธาดา โรงพยาบาลแก่งคอย 09/04/2019 14:23:44
3638939 ภก. ประดิษฐ์ งามศิริผล ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ (วัดไผ่ตัน) 22/02/2019 09:28:25
36389095 ภญ. ประตูเพชร กีรติสุนรกุล โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด 20/03/2019 19:56:52
36389308 ภญ. ปวัสดา ท่ามตระกูล โรงพยาบาลรามาธิบดี 18/04/2562 13:09:34
36389311 ภญ. ปวีณ์นุช โทนพรหม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 18/04/2562 13:15:26
36389107 ภญ. ปวีณ์สุดา สามสี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25/03/2019 11:12:54
36389263 ภก. ปัญกร กนกวารีรัตน์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 12/04/2019 14:28:02
36389066 ภญ. ปาริชาติ วันทอง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 15/03/2019 12:51:36
3639002 ภญ. ปิยธิดา พลอยจีน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 01/03/2019 16:23:51
36389313 ภญ. ปิยะรัตน์ เอี่ยมพันธ์ โรงพยาบาลนครปฐม 18/04/2562 13:20:13
3639048 ภญ. ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์ โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร 07/03/2019 09:52:21
36389245 ภญ. ปิยะวรรณ มนัสธรรมกุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 09/04/2019 16:27:32
36389074 ภญ. พรจิตร เอี่ยมอุไร โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล 18/03/2019 23:24:06
36389148 ภญ. พรนรี คำวงค์ษา โรงพยาบาลบ้านลาด 02/04/2019 09:56:08
36389225 พ.อ.ภญ. พิมลพันธุ์ ชินประเสริฐสุข โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 05/04/2019 19:14:51
36389112 ภก. พิรัชย์ เตียงประโคน โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 25/03/2019 13:56:04
3638975 ภญ. มรกต อนันต์วัฒนกิจ โรงพยาบาลสิรินธร 27/02/2019 23:58:29
36389070 ภญ. มลฤดี ณ ถลาง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 18/03/2019 10:20:16
36389083 ภก. มานัส สิทธิชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร 19/03/2019 23:12:29
36389056 ภก. ยืนยง ไชยยงค์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 12/03/2019 21:10:36
36389221 ภญ. เยาวพา ตั้งบวรพิเชฐ โรงพยาบาลสุไหงโกลก 05/04/2019 13:02:27
36389303 ภญ. รวิวรรณ วิทวัสสำราญกุล โรงพยาบาลเด็ก 18/04/2562 11:19:47
36389188 ภญ. รังสิกานต์ นาคบุรินทร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 02/04/2019 22:52:11
36389223 ภญ. รุ่งทิวา เลาหเธียรประธาน โรงพยาบาลมะการักษ์ 05/04/2019 14:49:30
36389061 ภญ. รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ 14/03/2019 10:54:26
36389215 ภก. รุ่งอรุณ สิทธิผล โรงพยาบาลโพธาราม 04/04/2019 15:55:54
36389226 ภญ. ลลิตตา มณีโชติ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 05/04/2019 20:56:55
3639029 ภญ. วราภรณ์ วงศ์เล็ก โรงพยาบาลเกาะสมุย 05/03/2019 12:51:27
36389214 ภญ. วัชราพรรณ พลอยเทศ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 04/04/2019 14:45:05
3639030 ภญ. วัชรี ปรีชาพร โรงพยาบาลเกาะสมุย 05/03/2019 13:40:02
36389086 ภก. วิทยา ผิวศิริ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 20/03/2019 09:15:36
36389117 ภญ. วินัดดา ชุตินารา โรงพยาบาลอุดรธานี 26/03/2019 14:02:30
36389123 ภญ. วินิดา ศรีกุศลานุกูล โรงพยาบาลมะการักษ์ 27/03/2019 11:22:12
36389075 ภญ. วีนา วงศ์เอกอักษร โรงพยาบาลพญาไท 3 19/03/2019 11:05:08
3639072 ภญ. ศรัญญา ครุธสอน โรงพยาบาลมงกุฎัฒนะ 09/03/2019 16:17:42
3638861 ภญ. ศรินทร์ กอเจริญกิจกุล โรงพยาบาลพะเยา 14/02/2019 14:17:46
36389097 ภญ. ศิรานันต์ พลเหี้ยมหาญ โรงพยาบาลนครพนม 21/03/2019 10:15:24
36389108 ภญ. ศิริมา กมล โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25/03/2019 11:25:01
3639020 ภญ. ศิริวรรณ ชุ่มเจริญสุข โรงพยาบาลสามพราน 04/03/2019 09:34:06
36389235 ภญ. ศิลป์ศุภา ลิ้มพงศานุรักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2019 10:52:03
36389119 ภก. สมพงษ์ จารุอภินันท์ โรงพยาบาลเนินมะปราง 26/03/2019 16:53:35
36389039 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ บริษัท GSK จำกัด 11/03/2019 12:34:34
3639051 ภญ. สลักจิต เสงี่ยม โรงพยาบาลดีบุก 07/03/2019 11:13:52
36389136 ภญ. สิริกร อัศวลักษณ์ โรงพยาบาลราชธานี 01/04/2019 10:07:18
36389121 ภญ. สุทธินี เรืองสุพันธุ์ โรงพยาบาลโนนสูง 27/03/2019 08:20:26
36389186 ภญ. สุมีนตรา พรหมเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 02/04/2019 13:25:17
36389138 ภก. สุริยัน ธิติวิเชียรเลิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่17 01/04/2019 15:00:28
36389261 ภญ. สุรีรัตน์ โปวิบูลย์ โรงพยาบาลธนบุรี 11/04/2019 21:15:11
36389081 ภญ. เสาวภา ทองสอดแสง โรงพยาบาลอุดรธานี 19/03/2019 15:01:10
36389252 ภญ. แสงทอง ภูริวรางคกูล ข้าราชการบำนาญ 10/04/2562 15:14:20
36389187 ภญ. อมรรัตน์ แพงไธสง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 02/04/2019 19:26:02
36389099 ภญ. อรพรรณ ศิริสารศักดา โรงพยาบาลสุขุมวิท 22/03/2019 09:09:44
36389111 ภญ. อรสุธี สกุลบริรักษ์ โรงพยาบาลเปาโลรังสิต 25/03/2019 13:47:44
36389230 ภญ. อัจฉราภรณ์ ลุยตัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 08/04/2019 19:55:07
3638915 ภญ. อัปสร อภิญญาวงศ์เลิศ โรงพยาบาลฮอด 20/02/2019 11:37:01
36389120 ภญ. อาจารีย์ บุญสุระ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 26/03/2019 19:59:06
36389085 ภญ. อาชัญญา แก้วเขียว โรงพยาบาลวารินชำราบ 20/03/2019 08:47:26
36389207 ภญ. อาริตา วงศ์เปี้ย โรงพยาบาลแม่จัน 04/04/2019 11:22:00
36389087 ภญ. อุบลวรรณ แสนเตชะ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/03/2019 11:11:56
36389239 ภญ. อุบลวรรณ สะพู โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 09/04/2019 13:41:53
36389302 ภญ. อุไรวรรณ ตระการกิจวิชิต โรงพยาบาลสมุทราปราการ 18/04/2562 11:09:15
36389067 ภญ. อุไรวรรณ เพชรอุเทน โรงพยาบาลนครพนม 15/03/2019 13:20:49
36389068 ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ โรงพยาบาลอุดรธานี 18/03/2019 08:59:36


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  ขออนุมัติผอ Annual Mtg 2019.pdf    596 281,327 2019-02-08
  กำหนดการงานประชุมใหญ่ 2562_แก้ไข 17 เมย62.pdf    39 380,808 2019-04-18
  แผนที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป.jpg    200 128,783 2019-02-08
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    188 285,362 2019-02-08
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    123 159,514 2019-02-08
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    85 894,828 2019-02-08
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    83 99,616 2019-02-08
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    313 433,225 2019-02-08
  ใบจองห้องพัก รร โกลเด้นทิวลิป.pdf    93 272,036 2019-04-01

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าห้าหนึ่งศูนย์จากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *