งานประชุมวิชาการ One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs : 31 ธ.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 มีนาคม 2562

 เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านยา โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีของยา และเภสัชบำบัด เพื่อนำไปใช้ในการเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลมีองค์ความรู้ด้านยาอย่างแท้จริง สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านยาเพื่อให้คำแนะนำด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สมาคมฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ของยากลุ่มต่าง ๆ ที่มีการใช้บ่อยในระบบสาธารณสุขทั้งที่เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกบัญชียาหลักฯ ขึ้น รูปแบบและเนื้อหาการประชุมเป็นในลักษณะของการตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติโดยอาศัยองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายได้เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์  หลังจบการประชุม ผู้เข้าฟังควรมีความสามารถดังนี้

1. บอกความแตกต่างของยาแต่ละชนิดในกลุ่ม acid reducing drugs ได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ 

2. ให้คำแนะนำการใช้ยากลุ่ม acid reducing drugs แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของยากลุ่ม acid reducing drugs ระยะยาวได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการ

 

ในการนี้ เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการประมวลความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานวิชาชีพก่อนก้าวสู่การเป็นเภสัชกร สมาคมฯ ได้พิจารณายกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5-6 สายบริบาลทางเภสัชกรรมจากทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยนักศึกษาผู้สนใจต้องลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และสมาคมฯ จะพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่รับได้จะให้สิทธิ์สถาบันละไม่เกิน 10 คน และตามลำดับการลงทะเบียน  ติดต่อขอ QR Code ที่โทร. 02-2499333 หรือ email: hp@thaihp.org 

 

 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3638733 ภญ. จิระภา ปึงตระกูล โรงพยาบาลพญาไท 2 13/01/2019 17:35:12
3638740 ภญ. ชุติมา บัตรเจริญ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 15/01/2019 20:44:44
3638739 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 15/01/2019 20:32:51
3638724 ภก. นำพล ตันธนาสุวัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 08/01/2019 23:00:09
3638727 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 10/01/2019 14:16:15


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติ ผอ.pdf    74 282,284 2019-01-04
  วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ และชำระเงิน.pdf    32 433,225 2018-12-28
  วิธีการชำระเงินผ่าน App ธ.ไทยพาณิชย์.pdf    18 285,362 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    12 99,616 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    14 894,828 2018-12-28
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    15 159,514 2018-12-28
  แบบฟอร์มห้องพัก รร นารายณ์_Acid Reducing Drugs.pdf    19 196,484 2019-01-04
  Agenda Acid Reducing Drugs 30 Mar19.pdf    140 84,228 2019-01-04

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดหกหกสองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *