ประชุมวิชาการ The 6th National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO) Infectious Disease Pharmacists 2018 : 8 ส.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียน

  

การลงทะเบียนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย สมาคมฯ จะตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินจากรายงานที่ธนาคารส่งให้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทำการสมาคมฯ จะดำเนินการหลังเปิดทำการ) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังชำระเงิน) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ  

 

 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่รับชำระค่าสินค้า/บริการ (Pay in slip) หน้าเคาเตอร์ธนาคาร

กรุณาชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง เช่น Application Mobile หรือ ATM (ดูวิธีการชำระผ่านมือถือตามไฟล์แนบ)

 

 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3638113 ภญ. กนกวรรณ ตุ้มสังข์ทอง โรงพยาบาลนครปฐม 02/10/2018 09:16:40
3638052 ภญ. กนกวรรณ พรหมพันใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 23/09/2018 12:04:45
3638126 ภญ. กมลวรรณ บงกชเพชร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 03/10/2018 09:56:08
3637910 ภญ. กรกนก กรึงไกร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 14/09/2018 13:23:42
3637970 ภญ. กรพัตร์ วัฒนเสรีกุล โรงพยาบาลท่าใหม่ 18/09/2018 09:17:37
3637831 ภญ. กรศรัณย์ ดาวรี่ โรงพยาบาลสุขุมวิท 09/09/2018 16:38:44
3637979 ภญ. กฤติกา สุภารินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 19/09/2018 08:40:28
3637656 ภญ. กัญจน์ณัฏฐ์ เตไชยา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 15/08/2018 23:06:28
3638186 ภญ. กันยาวัฒน์ วงศ์พุฒิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 09/10/2018 14:57:55
3637902 ภก. กิตติ อัชฌากรลักษณ์ โรงพยาบาลกลาง 13/09/2018 22:02:44
3638020 ภญ. ขวัญชนก ราชชมภู โรงพยาบาลอุดรธานี 20/09/2018 14:45:26
3638151 ภญ. จันทนิภา สุรีโร โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 04/10/2018 17:11:30
3637737 ภญ. จันธิมา สมศรี โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 31/08/2018 08:59:22
3637837 ภญ. จารุวัลย์ พรมคง โรงพยาบาลเกาะสมุย 10/09/2018 13:15:27
3637652 ภญ. จำเนียร โสมณวัฒน์ โรงพยาบาลทรายมูล 15/08/2018 16:49:21
3638164 ภญ. จิราภรณ์ สุรัสโม โรงพยาบาลพุทธโสธร 07/10/2018 18:44:27
3637864 ภญ. จิราวรรณ เก็งเกตุ โรงพยาบาลสตึก 11/09/2018 15:14:08
3638047 ภก. จีรพัฒน์ ไกรณรา โรงพยาบาลพังงา 22/09/2018 12:49:41
3637650 ภญ. จีราภรณ์ เขมดำรง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 15/08/2018 16:21:40
3637654 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริเสวกุล โรงพยาบาลบางนา 5 15/08/2018 20:38:14
3638162 ภญ. จุลพรรณ สุตกมลกุล โรงพยาบาลวิชัยเวช 07/10/2018 13:11:44
3638163 ภญ. ชนานุช สวัสดีนฤนาท โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 07/10/2018 18:07:23
3637761 ภญ. ชมพูนุช พรหมพิริยพงษ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 03/09/2018 15:52:49
3638183 ภญ. ชไมพร บุญร่วม โรงพยาบาลกุมภวาปี 09/10/2018 09:18:52
3638056 ภญ. ชัชชญา ดีเลิศ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 24/09/2018 11:11:51
3638201 ภก. ชาญชัย รักษาสินบริสุทธิ์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 10/10/2018 08:57:51
3638130 ภญ. ชื่นสุมน ลาภชิตาภรณ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 03/10/2018 10:28:22
3637826 ภญ. ชุติมา ศรียาภัย โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี 07/09/2018 21:35:39
3638194 ภญ. ณปภัช ปิยภานีกุล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 09/10/2018 17:18:1