ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 3/2561 : 20 ก.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 กันยายน 2561

รวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้างท้ายนี้ รายชื่อของท่านจะปรากฎบนเว็บไซด์ภายใน 5 วันทำการ (หลังลงทะะบียนออนไลน์) หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 หรือ email : hp@thaihp.org ในเวลาทำการ  
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637590 ภก. กฤษณะ พานทอง โรงพยาบาลหนองหิน 03/08/2018 10:54:23
3637596 ภก. กฤษณะ แซ่บู๊ โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม 03/08/2018 16:01:18
3637584 ภญ. กาญจนา วาริคิด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 02/08/2018 13:23:36
3637626 ภญ. กิตติกานต์ มัยวงศ์ โรงพยาบาลนาหว้า 10/08/2018 08:47:44
3637568 ภก. คมสัน จารุจินดา โรงพยาบาลนาด้วง 01/08/2018 23:51:59
3637565 ภญ. จงจิต เฉยฉิว โรงพยาบาลวังสามหมอ 01/08/2018 15:30:21
3637600 ภญ. จันจิรา นังตะลา โรงพยาบาลพรเจริญ 04/08/2018 22:50:01
3637620 ภญ. จันทร์ธิดา ตรัยศิลานันท์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ 09/08/2018 11:42:06
3637581 ภญ. จารุณี สุขผล โรงพยาบาลวาริชภูมิ 02/08/2018 12:37:48
3637636 ภญ. จิรนันท์ พันธุ์บุตร โรงพยาบาลบุ่งคล้า 10/08/2018 16:07:58
3637504 ภญ. จิรัฐติกาล มีจันที โรงพยาบาลหนองหาน 24/07/2018 20:13:06
3637589 ภญ. จิราพร สุวรรณไตร โรงพยาบาลบ้านม่วง 03/08/2018 08:19:08
3637548 ภญ. จุฑามาส บุญกว้าง โรงพยาบาลหนองแสง 31/07/2018 09:47:05
3637554 ภญ. จุรีพร สุยะดี โรงพยาบาลภูหลวง 31/07/2018 17:08:39
3637679 ภญ. จุฬาภรณ์ โพธิ์ศรี โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 21/08/2018 09:15:12
3637522 ภญ. ชนัญชิดา จันทรังษี โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 26/07/2018 13:48:33
3637602 ภก. ณภัทร ศุภวุฒิ โรงพยาบาลเต่างอย 05/08/2018 15:13:00
3637585 ภก. ณัฐกิตติ์ คับเพียง โรงพยาบาลเอราวัณ 02/08/2018 13:25:05
3637615 ภก. ณัฐพงษ์ จันทร์บุญ โรงพยาบาลนากลาง 08/08/2018 08:32:22
3637646 ภก. ณัฐพงษ์ สมบัติพล โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 15/08/2018 11:47:26
3637649 ภญ. ดาริน สรวงศิริ โรงพยาบาลกู่แก้ว 15/08/2018 15:40:09
3637594 ภญ. นงค์พร ศิริทหาร โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 03/08/2018 14:58:38
3637598 ภญ. นงลักษณ์ สิงหนาจ โรงพยาบาลเซกา 04/08/2018 09:46:57
3637638 ภก. นภวัต ชนาภาสกุล โรงพยาบาลทุ่งฝน 11/08/2018 15:45:52
3637579 ภญ. น้ำมนต์ สวยสุด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 02/08/2018 11:59:46
3637503 ภญ. นุสรณ์ แถลงศรี โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 24/07/2018 19:23:43
3637577 ภก. ปฏิญญา สดใส โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 02/08/2018 11:51:16
3637667 ภญ. ปทิตตา พัฒนขจร โรงพยาบาลบ้านผือ 17/08/2018 14:34:53
3637631 ภญ. ประภาศรี สุดเสน่ห์ โรงพยาบาลอากาศอำนวย 10/08/2018 09:13:40
3637628 ภก. ประริเนตร เดชวรวาทิน โรงพยาบาลอากาศอำนวย 10/08/2018 09:01:19
3637627 ภญ. ปวีณ์นุข ศิริเดชไชยวงศ์ โรงพยาบาลนาหว้า 10/08/2018 08:53:23
3637632 ภก. ปิยะ ไทยเหนือ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 10/08/2018 11:04:27
3637647 ภญ. ผ่องพรรณ แมนเมือง โรงพยาบาลบ้านผือ 15/08/2018 14:01:27
3637597 ภญ. พรพรรณ ลอยทะเล โรงพยาบาลเซกา 04/08/2018 09:42:17
3637553 ภก. พรพิทักษ์ กอมสิน โรงพยาบาลนาแก 31/07/2018 16:32:53
3637564 ภญ. พัชรีภรณ์ อินทร์กง โรงพยาบาลวังสามหมอ 01/08/2018 15:24:58
3637562 ภญ. พันธ์วิรา เวยสาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 01/08/2018 10:00:40
3637587 ภก. มนัส เหล่าบุรี โรงพยาบาลคำตากล้า 02/08/2018 16:38:45
3637619 ภก. รัฐภูมิ ปทุมราษฎร์ โรงพยาบาลสระใคร 09/08/2018 11:42:02
3637567 ภญ. รุ่งทิพย์ จารุจินดา โรงพยาบาลนาด้วง 01/08/2018 23:48:27
3637677 ภญ. วัชรวรรณ ขอบคุณ โรงพยาบาลนาแห้ว 20/08/2018 14:21:51
3637578 ภก. วัชรานุกูล บุญเลิส โรงพยาบาลสร้างคอม 02/08/2018 11:59:23
3637561 ภก. วิรัตน์ ทองปั้น โรงพยาบาลผาขาว 01/08/2018 09:58:42
3637575 ภญ. วิไลรัตน์ อินทร์แพง โรงพยาบาลวานรนิวาส 02/08/2018 11:18:21
3637588 ภก. วุฒิชัย วงค์เกษ โรงพยาบาลพรเจริญ 02/08/2018 20:19:13
3637583 ภญ. ศรัญญา นิลหล้า โรงพยาบาลวาริชภูมิ 02/08/2018 12:51:00
3637570 ภก. สมผล สังขะวรรณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 02/08/2018 08:42:11
3637635 ภญ. สรณ์สวรรค์ ทามแก้ว โรงพยาบาลกู่แก้ว 10/08/2018 14:35:49
3637623 ภก. สายันต์ โชตยาธิวัฒน์ โรงพยาบาลสังคม 09/08/2018 15:35:37
3637582 ภก. สิระ บูชา โรงพยาบาลเต่างอย 02/08/2018 12:49:48
3637563 ภก. สุเทพ สุวรรณไตร โรงพยาบาลบ้านม่วง 01/08/2018 14:06:48
3637592 ภญ. สุพัตรา สิทธิราช โรงพยาบาลวังยาง 03/08/2018 11:55:13
3637547 ภญ. สุพิชชา ชนาภาสกุล โรงพยาบาลหนองแสง 31/07/2018 09:39:27
3637621 ภญ. สุรีพร เพ็ชรนิล โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 09/08/2018 13:32:33
3637601 ภญ. หทัยชนก ธานีกุล โรงพยาบาลปากคาด 05/08/2018 09:40:42
3637586 ภก. อดุลย์ศักดิ์ ชิณบุตร โรงพยาบาลสร้างคอม 02/08/2018 14:08:15
3637549 ภญ. อมรรัตน์ เต็มวงษ์ โรงพยาบาลภูหลวง 31/07/2018 11:48:49
3637622 ภญ. อัจฉรา รัตนสีหา โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 09/08/2018 14:28:42
3637574 ภญ. อัญชลี ปรีชาฤทธิรงค์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 02/08/2018 10:38:21
3637498 ภญ. อุมาพร เจริญสวัสดิ์ โรงพยาบาลหนองหาน 24/07/2018 14:10:52
3637509 ภก. เอกพจน์ วรจินดา โรงพยาบาลเอราวัณ 25/07/2018 12:50:09


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ผอ.ระบบยาสัญจร 3-2561.pdf    97 264,160 2018-07-20
  กำหนดการระบบยาสัญจร 3 อุดร.pdf    94 119,610 2018-07-20
  แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมเซ็นทารา.pdf    57 186,326 2018-07-20
  แผนที่รร.เซ็นทารา อุดร.jpg    27 468,999 2018-07-20
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภญ.สุพัตรา สิทธิราช - 2018-08-03 11:50:47
โรงพยาบาลวังยาง
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเจ็ดสามเก้าเจ็ดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *