ประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) “Advances in Adverse Drug Reactions: Common Drug-Induced Organ Disorders” : 4 มิ.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637146 ภญ. จุฑารัตน์ คำกาศ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 16/06/2018 08:35:21
3637069 ภญ. ชุติรัตน์ ธรรมสอน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 11/06/2018 19:00:57
3637046 ภญ. ณัฏณิชา มาลัย โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 11/06/2018 09:34:11
3637159 ภญ. ธิติพร บุตรเวียงพันธ์ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 18/06/2018 10:25:26
3637150 ภก. นรุตม์ เมืองศิริ โรงพยาบาลระยอง 17/06/2018 22:25:18
3636996 ภญ. ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน สถานพยาบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 06/06/2018 12:01:11
3637014 ภญ. ปาจรีย์ ยังชำนาญ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 07/06/2018 11:17:57
3637045 ภญ. ปาลิตา โชคพิกุลทอง โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช 11/06/2018 09:06:30
3637133 ภญ. ปิยวรี ตันประเสริฐ โรงพยาบาลอู่ทอง 15/06/2018 09:04:51
3637040 ภญ. ศิริรัตน์ รสฉ่ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 09/06/2018 23:41:07
3637062 ภญ. อรพรรณ สุวรรณประดิษฐ์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 11/06/2018 15:06:04


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ขออนุมัติผอ Adv ADR 15-17 สค61.pdf    257 264,542 2018-06-04
  Agenda Advance ADR 15-17 สค61.pdf    343 188,819 2018-06-04
  แบบฟอร์มห้องพัก Adv ADR 15-17 สค61.pdf    133 257,427 2018-06-04

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าแปดสองแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *