ประชุมวิชาการ “เภสัชบำบัดโรคติดเชื้อเอชไอวี, โรคเอดส์ และวัณโรค ประจำปี 2561” : 4 มิ.ย. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

 

ห้องพักรร.นารายณ์ (สถานที่จัดประชุม) ที่สำรองไว้ห้องเต็มแล้ว สมาคมฯ ได้ติดต่อกับรร.ไอเรสซิเด้นท์ สีลม (ติดสถานี BTS ช่องนนทรีย์) สำหรับท่านที่ต้องการที่พัก โดยดาวโหลดแบบจองห้องพัก และแผนที่ตามไฟล์ข้างท้ายนี้

กรุณาจองห้องพักภายใน 27 กรกฎาคม 2561 ห้องพักมีจำนวนจำกัด
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3637406 ภญ. กนกวรรณ คะรัมย์ โรงพยาบาลนางรอง 14/07/2018 14:23:22
3637314 ภญ. กมลชล ศรีวรสาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 07/07/2018 23:32:07
3637417 ภญ. กมลภัทร ทองมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16/07/2018 10:04:15
3637426 ภก. ก้องนรินทร์ อินลือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 16/07/2018 20:14:50
3637366 ภญ. กัญชพร โพธิวรรณา โรงพยาบาลยโสธร 11/07/2018 16:18:10
3637480 ภญ. กาญจนา นิยกิจ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 20/07/2018 20:23:48
3637448 ภญ. กานต์ชนก สุรนารถ โรงพยาบาลท่าวุ้ง 18/07/2018 08:51:17
3637249 ภก. แก้ว นาวีวิตรผดุง โรงพยาบาลสังขละบุรี 29/06/2018 17:12:19
3637200 ภญ. ขนิษฐา ฉัตรวิเชียร โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 25/06/2018 15:24:01
3637446 ภญ. ไขนภา เวียงนนท์ โรงพยาบาลโนนไทย 17/07/2018 16:48:48
3637351 ภก. คุณากร คำจันทร์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 10/07/2018 20:11:52
3637301 ภญ. คุณามัย ชวะกูล โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 06/07/2018 10:35:22
3637257 ภญ. จรรยา เลิศอนุสนณ์ โรงพยาบาลมเหสักข์ 02/07/2018 12:16:00
3637460 ภก. จักรภพ เทพเดชา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 19/07/2018 14:09:06
3637352 ภก. จิรชาย มีปิยะเลิศ โรงพยาบาลห้วยแถลง 10/07/2018 20:31:59
3637246 ภญ. จิรพรรณ วัฒนานันท์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 29/06/2018 13:44:46
3637306 ภญ. จิรวรรณ ขาวแก้ว ัโรงพยาบาลกันทรลักษ์ 06/07/2018 18:44:32
3637476 ภญ. จิราพร คำแก้ว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 20/07/2018 15:16:45
3637244 ภญ. จิราภรณ์ ขันถม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 29/06/2018 12:45:40
3637367 ภญ. จุฑาภรณ์ โรจนรัตนางกูร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 11/07/2018 16:36:34
3636992 ภญ. จุมพิตา ยอดสุรางค์ โรงพยาบาลพระแสง 06/06/2018 02:02:37
3637438 ภญ. จุไรรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงพยาบาลพระราม 9 17/07/2018 12:51:18
3637269 ภก. เฉลิมชนม์ พลศรี โรงพยาบาลมัญจาคีรี 03/07/2018 14:36:43
3637325 ภก. ชนนิภัทร วุ่นดี โรงพยาบาลกะเปอร์ 09/07/2018 09:56:11
3637270 ภญ. ชนิกานต์ เนียมขาว สำนักงานบรรเทาบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 03/07/2018 15:19:21
3637412 ภญ. ชนินาถ สีแดงน้อย โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 16/07/2018 08:46:39
3637378 ภญ. ชลาลัย อู่ศิริสมบัติ โรงพยาบาลแม่พริก 12/07/2018 15:15:45
3637180 ภญ. ชานิดา จันฤาไชย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 21/06/2018 20:06:29
3637209 ภญ. โชต์ลดา อ่วมเครือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 26/06/2018 20:44:07
3637317 ภก. ญาณวุฒิ ศักดิ์ศรีสงวน โรงพยาบาลรามาธิบดี 08/07/2018 12:37:55
3637298 ภญ. ฐานิสรา พิมโคตร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 06/07/2018 10:23:55
3637296 ภญ. ณัฏธิดา สุขวงศ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 06/07/2018 09:04:18
3637238 ภญ. ณัฐพร ณ นคร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 28/06/2018 14:04:51
3637268 ภก. ณัฐพล วงศ์เวียงกาญจน์ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 03/07/2018 12:11:13
3637261 ภญ. ณัฐวดี สุปิยะ โรงพยาบาลเอกชล 2 03/07/2018 08:47:47
3637295 ภญ. ณิรินดา แดนเมือง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 05/07/2018 17:49:44
3637258 ภญ. ดวงขวัญ ถิระรุ่งเรือง โรงพยาบาลระนอง 02/07/2018 14:01:39
3637305 ภก. ถนอม ขาวแก้ว โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 06/07/2018 18:31:57
3637213 ภญ. ทักษิณา ภักคีรี โรงพยาบาลระยอง 27/06/2018 09:13:01
3637465 ภญ. ทิพย์วิภา พวงศรี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 19/07/2018 17:57:53
3637459 ภญ. ทิพยาภรณ์ สุริวัลย์ โรงพยาบาลนครปฐม 19/07/2018 14:04:01
3637178 ภก. ธนัชชัย คมใส โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 21/06/2018 15:51:13
3637158 ภญ. ธนาภรณ์ จันทรังษี โรงพยาบาลบางละมุง 18/06/2018 09:33:03
3637374 ภก. ธนายุ เตชะอินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12/07/2018 14:08:14
3637181 ภญ. ธนิกานต์ เทพนาม โรงพยาบาล สิรินธร 22/06/2018 07:59:04
3637011 ภญ. ธนิดา นันทะแสน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 07/06/2018 10:04:18
3637254 ภญ. ธัญชนก โพใครศรี โรงพยาบาลประโคนชัย 02/07/2018 08:48:04
3637283 ภญ. นฤมล รัฐเลิศกานต์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 04/07/2018 12:07:46
3637425 ภญ. นันชญาน์ เลิศอภิวรกร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 16/07/2018 19:33:42
3637321 ภญ. นิตยา อารยะสัมพันธ์ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 08/07/2018 18:28:18
3637052 ภก. นิศรัณย์ สกุลไทย โรงพยาบาลแกลง 11/06/2018 13:01:17
3637263 ภญ. นุชจรี จิรทีปต์ณิชกุล โรงพยาบาลเอกชล 2 03/07/2018 08:54:46
3637294 ภญ. บุษกร ศิริวรกุล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05/07/2018 13:38:21
3637206 ภญ. เบญญาภา จงชาญสิทโธ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 26/06/2018 12:29:10
3637363 ภญ. ปดิรดา ศรสียน โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11/07/2018 15:12:45
3637255 ภญ. ปทิตตา ลิ่มสกุล โรงพยาบาลสมุทรสาคร 02/07/2018 08:53:26
3637217 ภญ. ปทุมพร ดำจับ โรงพยาบาลชลบุรี 27/06/2018 14:38:30
3637170 ภญ. ปราชญา สีตะพงศ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 20/06/2018 07:18:12
3637247 ภญ. ปราณิพร ปุณโณฑก โรงพยาบาลนครพิงค์ 29/06/2018 13:55:40
3637337 ภญ. ปัญจพร วาดพิมาย โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 10/07/2018 10:00:05
3637285 ภญ. ปัญจมาภรณ์ ชนะภัย โรงพยาบาลน่าน 04/07/2018 15:00:59
3637468 ภญ. ปัณฑ์ฌนิต ทองแดง โรงพยาบาลป่าตอง 20/07/2018 05:38:41
3637148 ภญ. ปัทมา ชาญสุข โรงพยาบาลน้ำโสม 16/06/2018 19:20:04
3637025 ภญ. ปาริชาติ ร่มเย็น โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 07/06/2018 15:40:19
3637346 ภญ. ปิยธิดา พลอยจีน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 10/07/2018 15:20:04
3637208 ภก. ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล โรงพยาบาลอมก๋อย 26/06/2018 14:42:22
3637477 ภก. พงษ์ศิริ อ้อยบำรุง โรงพยาบาลพะเยา 20/07/2018 15:29:46
3637267 ภญ. พรเพ็ญ ดรุนัยธร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 03/07/2018 10:59:37
3637054 ภญ. พรฤมล หนึ่งเคียงจันทร์ โรงพยาบาลรังสิต 11/06/2018 13:09:47
3637021 ภญ. พรศิริ สุพัฒนกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 07/06/2018 14:28:35
3637447 ภก. พรอนันต์ ยอดจันทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 17/07/2018 21:26:11
3637173 ภก. พสิษฐ์ แสนสุภา โรงพยาบาลเลิดสิน 20/06/2018 16:11:01
3637135 ภญ. พอใจ สิทธิพงศ์พิทยา โรงพยาบาลกระบี่ 15/06/2018 09:40:20
3637297 ภญ. พัณนิดา ดวงพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 06/07/2018 09:12:53
3637430 ภญ. พิจิตรา อภิวงศ์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 16/07/2018 21:35:54
3637322 ภญ. เพชรรัตน์ดา ราชดา โรงพยาบาลมหาสารคาม 08/07/2018 21:16:36
3637387 ภญ. เพ็ญนภา อุทยานรักษา โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 12/07/2018 19:44:12
3637444 ภก. ภัทรดนัย ทิพย์สุทธิ์ โรงพยาบาลนครนายก 17/07/2018 16:18:46
3637411 ภญ. ภัทรวดี พรมบุญแก้ว โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 16/07/2018 08:34:22
3637362 ภญ. ภัสสรี เถื่อนสอน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล 11/07/2018 15:03:06
3637467 ภก. ภาคภูมิ พรชัยพูลทวี โรงพยาบาลบางบ่อ 19/07/2018 23:10:50
3637163 ภก. ภาณุพงษ์ ถวาย โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 19/06/2018 09:24:55
3637300 ภญ. ภาวิตา สุขเมฆ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 06/07/2018 10:32:51
3637451 ภญ. ภาวิลาส กานธนาวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 18/07/2018 11:24:17
3637358 ภก. ภูษิต วงศ์ชูเครือ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 11/07/2018 09:26:37
3637399 ภญ. มัชฌิมา วงศ์คต โรงพยาบาลทองผาภูมิ 13/07/2018 17:23:21
3637166 ภญ. มัณฑนา สีตะระโส โรงพยาบาลสิงห์บุรี 19/06/2018 13:52:46
3637239 ภญ. มัทนา สงพุ่ม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 28/06/2018 14:37:56
3637388 ภญ. มานาล จะปะกียา โรงพยาบาลยะลา 12/07/2018 22:09:46
3637242 ภญ. มาลา อินสะโร โรงพยาบาลหัวหิน 28/06/2018 15:30:45
3637443 ภญ. รจิตา มุขตา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 17/07/2018 16:11:09
3637190 ภญ. รวิสรา ชิตตระการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 23/06/2018 20:01:08
3637275 ภญ. รัชนี มุงเมือง โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 04/07/2018 09:28:48
3637442 ร.ท.ภญ. รัตนวรรณ ยังเฟื่องมน โรงพยาบาลอานันทมหิดล 17/07/2018 15:44:18
3637312 ภญ. รัตนาพร อยู่พร้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 07/07/2018 23:23:41
3637289 ภญ. รัตนาภรณ์ ชาติชนะ โรงพยาบาลสุโขทัย 05/07/2018 09:28:54
3637245 ภญ. รุ่งกานต์ จันทสิงห์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 29/06/2018 12:49:39
3637214 ภญ. รุจิรา แก้วร่วมวงศ์ โรงพยาบาลระยอง 27/06/2018 09:19:36
3637433 ภญ. เรณุกานต์ อนุสรณ์ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 17/07/2018 09:18:54
3637377 ภญ. โรฮานา เปาะหะ โรงพยาบาลไม้แก่น 12/07/2018 14:34:17
3637341 ภญ. ฤดีรัมภา ตันนาภัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 10/07/2018 11:50:54
3637161 ภญ. ฤทัยกาญจน์ หาญนอก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 18/06/2018 17:21:31
3637461 ภญ. ลัดดาวัลย์ ก.ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลนครปฐม 19/07/2018 14:09:43
3637119 ภญ. วรรณวิไล ณ ระนอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 14/06/2018 14:58:34
3637342 ภญ. วรลักษณ์ พุ่มยี่สุ่น โรงพยาบาลละหานทราย 10/07/2018 11:53:30
3637212 ภญ. วราภรณ์ เรืองอนันต์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 27/06/2018 08:43:05
3637284 ภญ. วริศรา มาฆะธรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ-สนามจันทร์ 04/07/2018 14:31:11
3637373 ภก. วัชระ สาคเรศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12/07/2018 13:18:13
3637262 ภญ. วัชรินี เกิดเปี่ยม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 03/07/2018 08:51:45
3637375 ภญ. วันนูริมะห์ ดิษฐาภินันท์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 12/07/2018 14:22:16
3637445 ภญ. วาริชาฏ ศิวกาญจน์ โรงพยาบาลพหลพลพพยุหเสนา 17/07/2018 16:45:51
3637176 ภญ. วิมลวรรณ แข็งกสิกรณ์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 21/06/2018 13:45:52
3637454 ภญ. วีณารัตน์ รักเขตกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ณ ศรีราชา 18/07/2018 14:27:22
3637179 ภก. วุฒิไกร ใจมิภักดิ์ โรงพยาบาลลำปาง 21/06/2018 17:04:07
3637226 ภญ. ศรีกันยา พาจะโปะ โรงพยาบาลราษีไศล 28/06/2018 08:38:57
3637343 ภญ. ศหัสญา บุญเพียร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 10/07/2018 13:10:45
3637345 ภก. ศักรินทร์ ตันสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 10/07/2018 15:08:50
3637160 ภก. ศิริชัย คงสุขสมบูรณ์ โรงพยาบาลมหาชัย 3 18/06/2018 15:29:31
3637421 ภญ. ศิริพร จุลเลศ โรงพยาบาลเชียงแสน 16/07/2018 13:51:39
3637370 ภญ. ศุภรัตน์ ชั้นประเสริฐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12/07/2018 08:25:41
3637349 ภก. สมยศ ศรีขจรเกียรติ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 10/07/2018 16:00:57
3637114 ภญ. สวนีย์ มานะวัฒนากิจ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 14/06/2018 08:31:18
3637189 ภญ. สารทศิริ ณะนวล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 23/06/2018 12:32:31
3637271 ภญ. สิริวรรณ หมื่นรุ่น สำนักงานบรรเทาบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 03/07/2018 15:23:41
3637319 ภญ. สุกฤตา อินทร์บัว โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 08/07/2018 14:24:08
3637017 ภญ. สุขใจ พัฒนพนิชธำรงค์ โรงพยาบาลโนนศิลา 07/06/2018 13:40:43
3637157 ภญ. สุคนธ์ทิพย์ สีแสด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 18/06/2018 09:26:37
3637303 ภญ. สุดา นันกลาง โรงพยาบาลโนนสูง 06/07/2018 14:44:41
3637018 ภญ. สุดารักษ์ แซ่ลือ โรงพยาบาลทันตกรรม 07/06/2018 13:52:18
3637402 ภก. สุทธิพงษ์ วงษ์อินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 14/07/2018 09:57:11
3637333 ภญ. สุภัททิรา สัตบุรุษาวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 09/07/2018 19:05:04
3637187 ภญ. สุมลฑา สนธิเมือง โรงพยาบาลเกาะลันตา 22/06/2018 16:28:40
3637311 ภก. สุรวิช วงศ์สวัสดิ์เวช โรงพยาบาลเกาะช้าง 07/07/2018 17:45:00
3637347 ภก. สุรศักดิ์ เงินสุทธิพรชัย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 10/07/2018 15:25:30
3637340 ภญ. โสภานันท์ บุญล้อม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10/07/2018 11:12:12
3637353 ภญ. หทัย กิตติสารธรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 10/07/2018 21:11:15
3637400 ภญ. หทัยภัทร พงค์จักรพานิช โรงพยาบาลวังทรายพูน 13/07/2018 18:21:15
3637318 ภญ. หทัยรัตน์ เตชะเมลืองกุล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 08/07/2018 14:15:55
3637427 ภญ. อนงค์พร จีรชัยพันธุ์สกุล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 16/07/2018 20:42:00
3637277 ภญ. อภิสรา เขียวประแดง โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 04/07/2018 09:45:32
3637201 ภญ. อรวรรณ แซ่ลิ่ม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25/06/2018 15:54:59
3637250 ภญ. อรวรรณ ภักดีพินิจ โรงพยาบาลนางรอง 30/06/2018 14:13:08
3637423 ภญ. อรวิภา คงปาน โรงพยาบาลธนบุรี 2 16/07/2018 15:43:50
3637361 ภญ. อ้อมพร ฉัตรมหากุลชัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 11/07/2018 14:15:46
3637092 ภญ. อังคณา อนันต์ตันติกุล โรงพยาบาลถลาง 12/06/2018 16:12:51
3637324 ภก. อัชฌามณี ศรีหะวงค์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 09/07/2018 09:00:52
3637192 ภญ. อันนูร จันทร์วิเศษ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 23/06/2018 22:46:48
3637185 ภก. อาทิตย์ พิศเพ็ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 22/06/2018 14:57:27
3637429 ภญ. อาภัสรา แก้วไทย โรงพยาบาลบางปะกง 16/07/2018 21:23:52
3637225 ภญ. อารยา คำนึงการ โรงพยาบาลเกาะพีพี 27/06/2018 23:25:38
3637291 ภก. อิทธิเทพ นวลดอกรักษ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 05/07/2018 09:55:36


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  Agenda HIV AIDS 2018.pdf    1013 165,401 2018-06-04
  จมขออนุมัติผอ HIV-AIDS 1-3 สค61.pdf    540 269,187 2018-06-04
  Map I Residence Silom Hotel.jpg    97 1,000,051 2018-07-20
  ใบจองรร I Residence Silom 31 กค-3 สค 18.pdf    128 255,828 2018-07-20

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสศูนย์แปดสองเก้าจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *