การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการปฏิบัติงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 17 มิถุนายน 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3636656 ภญ. กนกณภา กันไชยสัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 08/05/2018 10:19:37
3635870 ภญ. กนกพร สวยกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30/03/2018 17:33:58
3635671 ภญ. กนกวรรณ พรหมมานพ โรงพยาบาลวัฒนานคร 13/03/2018 13:53:15
3636724 ภญ. กฤติยาภรณ์ สุนัน สถาบันโรคผิวหนัง 10/05/2018 22:15:05
3635692 ภญ. กัญจนา พึ่งทอง โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 15/03/2018 10:06:41
3636104 ภญ. กัญญ์วรา นวลละม้าย โรงพยาบาลฝาง 16/04/2018 15:53:48
3636551 ภญ. กัญญาพัชร์ นันทวงษ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/04/2018 11:35:52
3636720 ภก. กัมพล ยิ่งแก้ว โรงพยาบาลสีดา 10/05/2018 13:11:30
3635852 ภญ. เกวลิน ตติยนันทพร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 29/03/2018 16:45:29
3636737 ภญ. เกศริน ชูปัญญาเลิศ โรงพยาบาลขอนแก่น 13/05/2018 13:57:21
3636558 ภญ. เกศินี ทรัพย์ถิระ โรงพยาบาลวังจันทร์ 27/04/2018 20:55:02
3636573 ภญ. เขมจิตรา สุวรรณบุบผา โรงพยาบาลปากพลี 30/04/2018 08:52:46
3635874 ภญ. คนิดาริน ปานยิ้ม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 31/03/2018 17:16:14
3636062 ภญ. งามตา นามสว่าง โรงพยาบาลปรางค์กู่ 09/04/2018 15:01:15
3635724 ภญ. จงกล พรมจันทร์ โรงพยาบาลพยุหะคีรี 16/03/2018 14:54:29
3635700 ภญ. จงกลนี ดำรงรัตน์ โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลลอปเม้นท์ 15/03/2018 15:52:34
3635840 ภญ. จริยา บุดดา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 28/03/2018 17:09:16
3636587 ภญ. จารุนี อรรถอาภรณ์ โรงพยาบาลชะอำ 30/04/2018 17:32:13
3636590 ภญ. จิรัชยา พรพิพัฒน์การ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 01/05/2018 09:33:33
3636052 ภญ. จุฑามาศ กมลเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 09/04/2018 13:15:04
3635763 ภญ. จุราพร สุรมานิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 22/03/2018 09:49:36
3636727 ภญ. ชนนิกานต์ ขวัญแก้ว โรงพยาบาลสิเกา 11/05/2018 11:50:04
3636432 ภญ. ชลฑิฌา งามลี โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 23/04/2018 16:43:08
3636722 ภญ. ชัชมน ไทยานันท์ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 10/05/2018 14:48:26
3636591 ภก. ชินภัทร ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลชะอำ 01/05/2018 10:42:21
3636087 ภญ. ฐาปนี หอมหวาน โรงพยาบาลพิชัย 11/04/2018 14:20:32
3635927 ภญ. ณฐมณ ศรีวิโรจน์มณี โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา 03/04/2018 18:20:19
3636601 ภญ. ณัฏฐพร คำยิ่ง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 02/05/2018 09:05:46
3635697 ภญ. ณัฐติญา สนิทมัจโร โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:53:51
3636449 ภญ. ณัฐนรี ศิริบุญมากูล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 24/04/2018 14:39:11
3636766 ภญ. ณัฐนรี หนูมา โรงพยาบาลชะอวด 16/05/2018 19:42:14
3636643 ภญ. ณัฐภามาศ ศรีอาริยภักดี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 05/05/2018 09:23:04
3635808 ภญ. ณัฐมนต์ ตอพล โรงพยาบาลชัยภูมิ 27/03/2018 06:31:50
3636630 ภญ. ดลพร ถาแปง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 03/05/2018 15:11:42
3636772 ภญ. ดารณี จันทร์อิ่ม โรงพยาบาลศุภมิตร 17/05/2018 14:49:40
3636705 ภก. ถิรวุฒิ โมราสุข โรงพยาบาลกำแพงเพชร 08/05/2018 17:59:29
3636068 ภญ. ทิวาพร ภูมิภูติกุล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 09/04/2018 22:36:05
3635941 ภญ. ธัญญา กอวิรัตน์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 04/04/2018 16:04:22
3636753 ภญ. ธีรารัตน์ คูศรีรัตน์ โรงพยาบาลเขาวง 15/05/2018 16:18:25
3635677 ภก. นภันต์พุทธคุณ นิมมานนันทน์ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 13/03/2018 21:59:32
3635694 ภญ. นฤมล กิติไพรวัลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 15/03/2018 14:20:23
3636752 ภญ. นลินา วงษ์ศรีแก้ว โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 15/05/2018 15:51:29
3635939 ภญ. นวลละออ พงศ์นุรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 04/04/2018 15:56:35
3636424 ภก. นัติกร นิรุตติวัฒน์ โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 23/04/2018 13:41:02
3636726 ภญ. นาวินี โพธิ์ชะนิกร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 11/05/2018 09:38:58
3636595 ภก. นิพนธ์ เรือนอินทร์ โรงพยาบาลแม่สาย 01/05/2018 15:40:43
3636259 ภญ. เนาวรัตน์ ทิพย์อุทัย โรงพยาบาลบางบ่อ 20/04/2018 14:59:48
3635637 ภญ. ปนัดดา จูด้วง โรงพยาบาลคลองขลุง 12/03/2018 11:13:09
3636741 ภญ. ประมูล พันสุวรรณ โรงพยาบาลตระการพืชผล 14/05/2018 21:22:34
3636043 ภญ. ปราณี ศรีกุลนาวิน โรงพยาบาลขอนแก่น 08/04/2018 13:04:08
3635748 ภญ. ปวีณ์ธิดา หินเดช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/03/2018 15:21:44
3636618 ภญ. ปวีณรัตน์ เซ่งล่ำ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 02/05/2018 21:19:23
3635753 ภญ. ปัณณ์ อัตโสภณ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 20/03/2018 22:09:49
3636723 ภญ. ปิ่นอนงค์ ไชยศรี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 10/05/2018 15:12:22
3636746 ภญ. ปิยะดา สมยาภักดี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 15/05/2018 10:29:44
3636661 ภญ. ปิยะพริสร ว่องวรานนท์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 08/05/2018 11:14:04
3636431 ภญ. เปรมฤดี สุนทรานันท์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 23/04/2018 15:53:17
3636045 ภญ. ผกากรอง ผาสุข โรงพยาบาลบางบาล 08/04/2018 22:54:52
3636628 ภญ. พจี ชูบรรจง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 03/05/2018 15:00:30
3636645 ภญ. พรทิพย์ ป้องกา โรงพยาบาลกรุงเทพ 05/05/2018 15:41:50
3635916 ภก. พลกฤษณ์ พงษ์วิเศษ โรงพยาบาลบางไผ่ 03/04/2018 11:51:03
3636736 ภญ. พัชราภรณ์ อนวัชมงคล โรงพยาบาลขอนแก่น 13/05/2018 13:48:20
3635696 ภญ. พัฒนาพร จันทร์อ่อน สถาบันประสาทวิทยา 15/03/2018 14:28:53
3636711 ภญ. พัทธนันท์ ปักโคสัง โรงพยาบาลโนนสูง 09/05/2018 13:07:44
3636140 ภญ. พิชญา ชื่นสำราญวงศ์ โรงพยาบาลเวชธานี 17/04/2018 14:27:04
3636576 ภญ. พิชญา วรจักร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 30/04/2018 10:06:35
3636541 ภญ. พิริยา ธนเพิ่มพูน โรงพยาบาลบางบ่อ 26/04/2018 14:56:53
3636627 ภญ. เพลินพิศ จันทรประทักษ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 03/05/2018 14:54:38
3636721 ภญ. เพียงฟ้า วงศ์คงเดช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 10/05/2018 13:38:41
3635647 ภญ. แพงกาญจน์ สุวรรณอินทร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 14:58:11
3635865 ภก. ภมร กงภูเวศน์ โรงพยาบาลเสลภูมิ 30/03/2018 16:21:39
3636065 ภญ. ภัคสุนีย์ แก้วสองสี โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 09/04/2018 19:28:04
3635653 ภก. ภุชงค์ เพ็ชรศักดิ์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 12/03/2018 16:10:47
3635690 ภญ. มรรษมน สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลนครินทร์ 14/03/2018 19:51:50
3635806 ภญ. เมธรวี ธรรมธวัช โรงพยาบาลพระแสง 26/03/2018 16:42:27
3636740 ภญ. ยศวรี เอี่ยมอนงค์ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 14/05/2018 15:58:19
3636738 ภก. รณชัย ชมเมือง โรงพยาบาลขุขันธ์ 14/05/2018 07:56:06
3636637 ภญ. รุชดา หล้าจิ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 04/05/2018 09:50:35
3636095 ภญ. ลลิตา ดาวประกาย โรงพยาบาลขลุง 13/04/2018 15:41:12
3635917 ร.ต.ท.ภญ. ลลิตา ตินตะชาติ โรงพยาบาลตำรวจ 03/04/2018 12:25:23
3636745 ภญ. ลักษมี ปึงศิริเจริญ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 15/05/2018 09:39:22
3636748 ภญ. วจี จันทร์เพชร โรงพยาบาลประโคนชัย 15/05/2018 13:48:48
3636770 ภญ. วรกานต์ ชูเอียด โรงพยาบาลวัดเพลง 17/05/2018 14:33:28
3636589 ภก. วรพงษ์ สังสะนะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 01/05/2018 09:31:45
3636544 ภก. วรเศรษฐ์ ชาญอนุสรสิทธิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา 27/04/2018 02:18:00
3636631 ภญ. วิจิตรา อุดมสันติ์ สถาบันโรคทรวงอก 03/05/2018 15:23:27
3635842 ภญ. วิสาข์ ยี่ผาสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 28/03/2018 17:18:46
3636663 ภญ. ศรัณยา นิตินันทพงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 08/05/2018 11:41:17
3635897 ภญ. ศราวดี เปี่ยมระลึก โรงพยาบาลพุทธโสธร 02/04/2018 16:03:25
3636647 ภก. ศราวุฒิ ใจซื่อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา 06/05/2018 14:24:54
3635742 ภญ. ศรินรัตน์ โตบารมีกุล โรงพยาบาลสามพราน 19/03/2018 16:05:19
3635670 ภญ. ศรีสุภา ภิรมย์วรากร อิสระ 13/03/2018 13:48:05
3635691 ภญ. ศันสนีย์ ชั้นสถาพรกุล โรงพยาบาลศรีธัญญา 15/03/2018 08:43:01
3635866 ภญ. ศิริรัตน์ ทรรศนะวารี โรงพยาบาลพบพระ 30/03/2018 16:27:52
3636728 ภญ. ศิโรธร เอ้งฉ้วน โรงพยาบาลสิเกา 11/05/2018 11:52:48
3636435 ภญ. ศิวภา บุญกมลสวัสดิ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 23/04/2018 17:09:06
3636260 ภญ. สอบาห์ สาแม โรงพยาบาลศรีสาคร 20/04/2018 15:24:28
3635899 ภญ. สายธาร อารีรอบ โรงพยาบาลพุทธโสธร 02/04/2018 16:16:30
3635758 ภญ. สุธีรา ตั้งชีวินเสถียร โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 21/03/2018 15:51:45
3636718 ภญ. สุนันทรา บุญกล้า โรงพยาบาลตระการพืชผล 10/05/2018 10:10:49
3636096 ภญ. สุนิสา แสงทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 13/04/2018 17:51:09
3636604 ภญ. สุพัตรา ฉายะสถิตย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 02/05/2018 10:06:12
3636733 ภญ. สุภาวดี ธิสาร โรงพยาบาลพะเยา 12/05/2018 14:45:06
3635926 ภญ. สุรวจี ธีระวัฒนา โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา 03/04/2018 17:53:16
3636417 ภญ. โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 23/04/2018 09:42:57
3636749 ภก. อนุทิน ก๋ายะ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 15/05/2018 14:42:21
3636716 ภญ. อรณี ปัตถาติ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 10/05/2018 08:31:55
3636246 ภญ. อรุณโรจน์ โอฬารสุวรรณชัย โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 19/04/2018 18:03:46
3636148 ภญ. อาภัสนี ช่วยประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี 18/04/2018 08:15:44
3636147 ภญ. อาวิกา อายุมั่น โรงพยาบาลรามาธิบดี 18/04/2018 08:10:20
3635940 ภญ. อินทราพร สุขสิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 04/04/2018 16:00:51
3635793 ภญ. อุบลวรรณ จึ่งสกุล โรงพยาบาลสตูล 23/03/2018 14:24:40
3636725 ภญ. อุษา ลัภนลาภลอย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 11/05/2018 09:29:30


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จมขออนุมัติผอ Basic ADR 2561.pdf    746 184,107 2018-03-12
  AgendaBasicADR61.pdf    871 271,479 2018-03-12
  แบบฟอร์มห้องพัก basic ADR 9-13 กค61.pdf    543 360,013 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Payment ผ่านiBanking.pdf    370 159,514 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน ATM By Comcode.pdf    275 894,828 2018-03-12
  ขั้นตอนการชำระ Bill Pmt ผ่าน Bphone.pdf    222 99,616 2018-03-12

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามหนึ่งสี่สองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *