การอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2561 : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3636715 ภก. กฤษณะพล วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 10/05/2018 08:29:41
3636763 ภญ. กาญจนา รักษาสุข โรงพยาบาลศิครินทร์ 16/05/2018 15:29:06
3636782 ภญ. ขนิษฐา ถวิลหวัง โรงพยาบาลอุดรธานี 18/05/2018 12:58:09
3636599 ภญ. จิดาภา สุวรรณคดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 02/05/2018 08:30:45
3636127 ภญ. จิตราพร ทองอันตัง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17/04/2018 13:46:20
3636592 ภญ. จุฑาทิพย์ มินพิมาย โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 01/05/2018 13:11:15
3636135 ภญ. เจนจิรา นันทะแสง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17/04/2018 14:04:36
3636641 ภก. ฉัตรชัย กิตติจันทร์เมธี โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 04/05/2018 14:40:26
3636786 ภก. ชัยนที ศรีธรรมชาติ โรงพยาบาลฝาง 18/05/2018 14:55:40
3636139 ภก. ชัยศักดิ์ ชนะสิทธิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17/04/2018 14:13:54
3635650 ภญ. ชุติกาญจน์ วงค์อินต๊ะวัง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 12/03/2018 15:17:02
3635774 ภญ. ฐานิตา แสงเขียว โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 22/03/2018 15:15:29
3636773 ภญ. ณัฐพร กิจจาการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 17/05/2018 16:37:52
3636776 ภก. ทรงยศ ตจสารอุไร โรงพยาบาลพระรามเก้า 17/05/2018 17:37:07
3635805 ภก. ธเนศ สิมมา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 26/03/2018 15:56:26
3636762 ภญ. ธัญณิชา รักษาราช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 16/05/2018 15:09:31
3636597 ภญ. ธัญวรัตน์ วัฒนจึงโรจน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 02/05/2018 08:27:06
3635729 ภญ. ธิรารัตน์ นาถมทอง โรงพยาบาลวิภาราม 17/03/2018 12:59:36
3636783 ภญ. นิรมล จำปา โรงพยาบาลอุดรธานี 18/05/2018 13:05:53
3636609 ภญ. เบญจพร สุริยะ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 02/05/2018 15:11:21
3635749 ภญ. ปวีณ์ธิดา หินเดช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/03/2018 15:29:21
3636655 ภญ. ปาริชาต แก้ววรสูตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 08/05/2018 09:34:42
3636729 ภญ. ปุณยนุช ศิระพรหม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชิราลงกรณ 11/05/2018 12:58:53
3636528 ภญ. พิมพิตา วรรณสิทธิ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 25/04/2018 23:45:25
3636650 ภญ. เพ็ญนภา อ่วมป่วน โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 07/05/2018 10:48:04
3636565 ภญ. มัณฑนา โชติมัศยา โรงพยาบาลชุมแพ 28/04/2018 18:04:16
3636666 ภญ. วรรณกนก กระต่ายจันทร์ โรงพยาบาลมหาราช 08/05/2018 12:55:17
3635802 ภก. วราวุธ วงศ์โพนทอง โรงพยาบาลนครพนม 26/03/2018 14:26:52
3635862 ภญ. วัชรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 30/03/2018 13:49:05
3636606 ภญ. วีณารัตน์ เสนาวิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 02/05/2018 13:19:41
3636421 ภญ. ศริตา เกิดผล อิสระ 23/04/2018 12:40:14
3636744 ภก. ศุภชัย กุมลา โรงพยาบาลยโสธร 15/05/2018 09:34:13
3636761 ภญ. สุคนธิยา อมรโรจน์วรวุฒิ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 16/05/2018 14:12:54
3635918 ภญ. สุมนทชาติ โพธิ์ธา โรงพยาบาลวารินชำราบ 03/04/2018 13:15:57
3636074 ภก. สุริยนต์ มิ่งขวัญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 10/04/2018 14:49:47
3636644 ภญ. อรปวีณ์ รุ่งแดง โรงพยาบาลกรุงเทพ 05/05/2018 12:50:45
3635822 ภญ. อรรัมภา แกล้วทนงค์ โรงพยาบาลวิภาราม 27/03/2018 16:50:07
3635751 ภญ. อรวรรณ อรัญญกานนท์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 20/03/2018 16:53:25
3636582 ภก. อาณัติ ฉ่ำกระมล โรงพยาบาลอ่างทอง 30/04/2018 15:14:04
3636480 ภญ. อาภากร ประวาฬ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25/04/2018 09:39:57


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการ.pdf    459 350,301 2018-03-09
  Agenda CytotoxicAdmixture 2018.pdf    538 119,237 2018-03-09
  ใบสมัครฝึกงาน Cytotoxic 2018 ส่วนที่ 2.pdf    426 179,828 2018-03-09
  โปรแกรมฝึกงาน Cytotoxic Admixture 6สัปดาห์.pdf    379 52,723 2018-03-09
  แบบสำรองห้องพักรร.วินเซอร์ Cytotoxic 2018.pdf    294 220,323 2018-03-09
  windsor map 2.gif    198 58,787 2018-03-09

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสเก้าสี่หกหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *