การอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกร ปี พ.ศ. 2561 : 8 มี.ค. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียน
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3636792 ภญ. กนกพร สุนทรภักดิ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 21/05/2018 00:19:10
3636715 ภก. กฤษณะพล วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 10/05/2018 08:29:41
3636867 ภญ. กษิรา นวรัตนากร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 25/05/2018 20:29:48
3636931 พ.ต.ภญ. กาญจนรักษ์ อึ้งเจริญวัฒนา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 31/05/2018 11:54:04
3636763 ภญ. กาญจนา รักษาสุข โรงพยาบาลศิครินทร์ 16/05/2018 15:29:06
3636798 ภญ. กีรติการ นาคร โรงพยาบาลสุโขทัย 21/05/2018 15:41:01
3636919 ภก. เกียรติกุล กิมเต๊ก โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 30/05/2018 17:42:45
3636782 ภญ. ขนิษฐา ถวิลหวัง โรงพยาบาลอุดรธานี 18/05/2018 12:58:09
3636885 ภก. จักรพงษ์ จันทร์จอม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 28/05/2018 16:27:21
3636599 ภญ. จิดาภา สุวรรณคดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 02/05/2018 08:30:45
3636805 ภญ. จิตการุณ จันทร์มิตรสกุล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 21/05/2018 18:01:48
3636127 ภญ. จิตราพร ทองอันตัง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17/04/2018 13:46:20
3637030 ภญ. จิตราพร สุรนาทชยานันท์ โรงพยาบาลเลย 08/06/2561 10:05:29
3636789 ภญ. จุฑาทิพย์ ทิพสุดาวัลย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 19/05/2018 02:01:43
3636592 ภญ. จุฑาทิพย์ มินพิมาย โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 01/05/2018 13:11:15
3636135 ภญ. เจนจิรา นันทะแสง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 17/04/2018 14:04:36
3636641 ภก. ฉัตรชัย กิตติจันทร์เมธี โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 04/05/2018 14:40:26
3636904 ภญ. ชญานิน กำลัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 30/05/2018 08:09:57
3636856 ภญ. ชนิดา ชูติกาญจน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 25/05/2018 10:25:14
3636786 ภก. ชัยนที ศรีธรรมชาติ โรงพยาบาลฝาง 18/05/2018 14:55:40
3636139 ภก. ชัยศักดิ์ ชนะสิทธิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 17/04/2018 14:13:54
3635650 ภญ. ชุติกาญจน์ วงค์อินต๊ะวัง โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 12/03/2018 15:17:02
3635774 ภญ. ฐานิตา แสงเขียว โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 22/03/2018 15:15:29
3636944 ภญ. ณภาภัช ทรงไพบูลย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 31/05/2018 17:10:53
3636791 ภญ. ณัฐชนก บุญยัง โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 20/05/2018 23:43:21
3636946 ร.ต.ภก. ณัฐพงษ์ ชัญญาบุญทรัพย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 31/05/2018 17:48:53
3636773 ภญ. ณัฐพร กิจจาการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 17/05/2018 16:37:52
3636811 ภญ. ณัทญา ตันฑนะเทวินทร์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ 22/05/2018 10:32:47
3636900 ภญ. ดลินา บรรเทา โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 29/05/2018 13:29:49
3636881 ภญ. ดวงใจ พันธ์สีมา โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 28/05/2018 14:02:05
3636945 ภญ. ดวงรัตน์ จันทรวิบูลย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 31/05/2018 17:11:55
3636923 ภญ. ดารุณี สิทธิการ โรงพยาบาลตะกั่วป่า 31/05/2018 09:29:16
3635755 ภญ. ดิษกร พยัตธรรม โรงพยาบาลเวชธานี 21/03/2018 10:21:01
3636776 ภก. ทรงยศ ตจสารอุไร โรงพยาบาลพระรามเก้า 17/05/2018 17:37:07
3636807 ภก. ทรงวิทย์ ชิดเชื้อ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/05/2018 08:44:38
3636948 ภก. ทัชชัย เรือนแปง บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 31/05/2018 19:06:50
3635805 ภก. ธเนศ สิมมา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 26/03/2018 15:56:26
3636892 ภญ. ธัญญาภรณ์ พรมทุ่ง โรงพยาบาลมหาชัย 28/05/2018 18:14:12
3636762 ภญ. ธัญณิชา รักษาราช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 16/05/2018 15:09:31
3636597 ภญ. ธัญวรัตน์ วัฒนจึงโรจน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 02/05/2018 08:27:06
3636855 ภญ. ธารวินี เชี่ยวประสิทธิ์ โรงพยาบาลชลบุรี 25/05/2018 09:40:34
3635729 ภญ. ธิรารัตน์ นาถมทอง โรงพยาบาลวิภาราม 17/03/2018 12:59:36
3636794 ภก. นรเศรษฐ์ พิมพ์เงิน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 21/05/2018 09:44:50
3636921 ภก. นิธิศ สุธากุล โรงพยาบาลสตูล 31/05/2018 08:52:07
3636783 ภญ. นิรมล จำปา โรงพยาบาลอุดรธานี 18/05/2018 13:05:53
3636906 ภญ. นุชจริน ยินดี โรงพยาบาลสุรินทร์ 30/05/2018 10:53:35
3636609 ภญ. เบญจพร สุริยะ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 02/05/2018 15:11:21
3636825 ภก. ปริญญา สกุลพอง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22/05/2018 15:57:34
3636942 ภญ. ปรีดาภรณ์ โพธิป๊อ โรงพยาบาลโพธาราม 31/05/2018 16:49:43
3635749 ภญ. ปวีณ์ธิดา หินเดช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 20/03/2018 15:29:21
3636926 ภญ. ปาณิศา เอี่ยมศรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 31/05/2018 10:23:20
3636655 ภญ. ปาริชาต แก้ววรสูตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 08/05/2018 09:34:42
3636729 ภญ. ปุณยนุช ศิระพรหม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชิราลงกรณ 11/05/2018 12:58:53
3636932 ภญ. พิชยานี ธีระศิลป์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล 31/05/2018 11:56:10
3636902 ภก. พิทักษ์พงศ์ ชูเพ็ง โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 30/05/2018 00:53:29
3636528 ภญ. พิมพิตา วรรณสิทธิ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 25/04/2018 23:45:25
3636650 ภญ. เพ็ญนภา อ่วมป่วน โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 07/05/2018 10:48:04
3636903 ภก. ภาณุเทพ วิบูลชัยชีพ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 30/05/2018 06:22:42
3636565 ภญ. มัณฑนา โชติมัศยา โรงพยาบาลชุมแพ 28/04/2018 18:04:16
3636893 ภญ. เมธินี ลักษมีการค้า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 28/05/2018 19:08:07
3636908 ภญ. รัชนู กรีธาธร โรงพยาบาลราชวิถี 30/05/2018 13:04:24
3636871 ภญ. ลลิตา ศักดิ์ศรีบวร โรงพยาบาลตะกั่วป่า 26/05/2018 18:19:13
3636880 ภญ. วนนันท์ สันติกุล โรงพยาบาลนครนายก 28/05/2018 13:36:09
3636666 ภญ. วรรณกนก กระต่ายจันทร์ โรงพยาบาลมหาราช 08/05/2018 12:55:17
3635802 ภก. วราวุธ วงศ์โพนทอง โรงพยาบาลนครพนม 26/03/2018 14:26:52
3636918 ภญ. วัจนีย์ สวัสดิ์พงษ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30/05/2018 17:10:02
3635862 ภญ. วัชรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 30/03/2018 13:49:05
3636933 ภญ. วาสนา จงศักดิ์สวัสดิ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 31/05/2018 12:27:29
3636606 ภญ. วีณารัตน์ เสนาวิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 02/05/2018 13:19:41
3636421 ภญ. ศริตา เกิดผล อิสระ 23/04/2018 12:40:14
3636917 ภญ. ศิรินทรา บรรลือ โรงพยาบาลแม่สอด 30/05/2018 16:14:08
3636744 ภก. ศุภชัย กุมลา โรงพยาบาลยโสธร 15/05/2018 09:34:13
3636761 ภญ. สุคนธิยา อมรโรจน์วรวุฒิ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 16/05/2018 14:12:54
3636916 ภญ. สุภิญญา จิตต์ธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 30/05/2018 16:01:28
3635918 ภญ. สุมนทชาติ โพธิ์ธา โรงพยาบาลวารินชำราบ 03/04/2018 13:15:57
3636074 ภก. สุริยนต์ มิ่งขวัญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 10/04/2018 14:49:47
3636901 ภญ. หฤษฎี สังข์ทอง โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 29/05/2018 16:46:05
3636838 ภญ. อภิชญา สวนมาลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 23/05/2018 12:21:53
3636894 ภก. อภิวัฒน์ จันต๊ะสา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 28/05/2018 20:19:13
3636644 ภญ. อรปวีณ์ รุ่งแดง โรงพยาบาลกรุงเทพ 05/05/2018 12:50:45
3636876 ภก. อรรถพล ธาระพุฒ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 28/05/2018 11:00:40
3635822 ภญ. อรรัมภา แกล้วทนงค์ โรงพยาบาลวิภาราม 27/03/2018 16:50:07
3636824 ภญ. อรวรรณ สร้อยนาค โรงพยาบาลปราสาท 22/05/2018 15:39:12
3636956 ภญ. อรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ โรงพยาบาลนมะรักษ์ 01/06/2018 13:14:48
3637101 ภญ. อัมรินทร์ กรณีศักดิ์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ 13/06/2561 10:44:43
3636582 ภก. อาณัติ ฉ่ำกระมล โรงพยาบาลอ่างทอง 30/04/2018 15:14:04
3636480 ภญ. อาภากร ประวาฬ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 25/04/2018 09:39:57
3635751 ภญ. อุไรวรรณ อินทสุภา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 20/03/2018 16:53:25


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จดหมายขออนุมัติผู้อำนวยการ.pdf    752 350,301 2018-03-09
  Agenda CytotoxicAdmixture 2018.pdf    1026 119,237 2018-03-09
  ใบสมัครฝึกงาน Cytotoxic 2018 ส่วนที่ 2.pdf    759 179,828 2018-03-09
  โปรแกรมฝึกงาน Cytotoxic Admixture 6สัปดาห์.pdf    699 52,723 2018-03-09
  แบบสำรองห้องพักรร.วินเซอร์ Cytotoxic 2018.pdf    508 220,323 2018-03-09
  windsor map 2.gif    362 58,787 2018-03-09
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย 1234 - 2018-05-28 11:04:33
สอบถามรายชื่อที่ชำระเงินลงทะเบียนไปแล้วค่ะ ว่ามีอัพเดตเพิ่มไม่คะพอดีชำระเงินแล้วแต่ไม่มีรายชื่อขึ้นค่ะ ขอบคุณค่า
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเก้าสองหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *