ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 : 23 พ.ย. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

 

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 8 มกราคม 2561  และจำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น

ราคาห้องพักโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วง High Season  ถ้าท่านใดไม่สะดวกอาจจะหาโรงแรมใกล้เคียงแถวนิมมานต์ ที่ราคาถูกกว่านี้ ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
  ภก. กฤตธี กาวิละ โรงพยาบาลไชยปราการ 06/12/2017 09:03:43
  ภญ. กัลยาณี ไชยาพันธุ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง 09/12/2017 09:13:45
  ภญ. ขวัญใจ เพิ่มพูล โรงพยาบาลร้องกวาง 09/12/2017 13:03:14
  ภญ. จันทร์สุดา สังข์ศิริ โรงพยาบาลพร้าว 29/11/2017 22:18:07
  ภญ. จิราพรรณ คำปา โรงพยาบาลพาน 09/12/2017 13:31:06
  ภญ. จิราภรณ์ ลำเภาพงศ์ โรงพยาบาลสันกำแพง 08/12/2017 23:18:32
  ภญ. จีรภา ติไชย โรงพยาบาลสบปราบ 08/12/2017 15:45:14
  ภญ. ชนินาถ เครือนวล โรงพยาบาลงาว 28/11/2017 14:07:51
  ภญ. ชัชฎาภรณ์ เสนเจริญ โรงพยาบาลแม่แตง 01/12/2017 10:32:26
  ภญ. ณัฐธิรส ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลแม่อาย 04/12/2017 14:59:25
  ภญ. ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 29/11/2017 10:47:14
  ภญ. ดารินทร์ จิวาลักษณ์ โรงพยาบาลแม่ออน 08/12/2017 12:40:09
  นางสาว นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์ โรงพยาบาลฮอด 08/12/2017 23:17:20
  ภญ. นัยนา พึ่งธรรม โรงพยาบาลแม่แตง 30/11/2017 22:37:25
  ภญ. เนตรนภา รัตนพงษ์จินดา โรงพยาบาลลอง 07/12/2017 09:37:35
  ภญ. ปนัดดา แสงเศวตมณีงาม โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 07/12/2017 09:25:40
  ภญ. ปัญจณี กันทะวงษ์ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 07/12/2017 08:59:55
  ภญ. ปาริชาต กริชนิกรกุล โรงพยาบาลแม่ออน 08/12/2017 13:20:13
  ภญ. ปิยะพร สุวรรณราช โรงพยาบาลสะเมิง 01/12/2017 14:54:35
  ภญ. เพียงหทัย เชื้อคำลือ โรงพยาบาลแม่ทะ 08/12/2017 11:47:59
  ภญ. ภัทราพร ศรีสะอาด โรงพยาบาลลอง 07/12/2017 10:41:25
  ภญ. มยุรี เดชบุญ โรงพยาบาลสารภี 06/12/2017 13:04:02
  ภญ. ยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ โรงพยาบาลแม่ทา 06/12/2017 15:56:55
  ภญ. วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ โรงพยาบาลพาน 09/12/2017 11:02:29
  ภญ. วิราวรรณ์. เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงพยาบาลสันกำแพง 08/12/2017 23:04:10
  ภญ. ศิริกัลยา อาวาส โรงพยาบาลแม่อาย 04/12/2017 14:51:14
  ภญ. ศุภนิตย์ วงศ์อภัย โรงพยาบาลสารภี 06/12/2017 12:59:41
  ภญ. สัจจา สีบุตร โรงพยาบาลทุ่งช้าง 07/12/2017 14:07:00
  ภญ. สายรุ้ง นุสราพันธ์ โรงพยาบาลแม่ทะ 08/12/2017 16:14:13
  ภญ. สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ โรงพยาบาลหางดง 07/12/2017 10:59:14
  ภญ. สุขุมาลย์ กิตติวัชนะ โรงพยาบาลสะเมิง 01/12/2017 14:59:31
  ภญ. สุทธิดา ชัยชนะ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 29/11/2017 14:09:08
  ภญ. อังคณา คำวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร 08/12/2017 11:40:35
  ภก. อุทัย อาวารักษ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 07/12/2017 09:29:53
  ภญ. อุทุมพร คำภีระปัญญา โรงพยาบาลสันป่าตอง 07/12/2017 08:48:08
  ภญ. อุมาพร ยศปัน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 29/11/2017 10:58:50


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ผอ.ระบบยาสัญจร 2-2561.pdf    98 149,146 2017-11-23
  กำหนดการระบบยาสัญจรเชียงใหม่.pdf    100 397,218 2017-11-23
  แบบฟอร์มจองห้องพัก Kantary เชียงใหม่.pdf    46 211,811 2017-11-23
  แผนที่ Kantary CNX.JPG    34 111,450 2017-11-23

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสี่เก้าสามหกจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *