ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 : 17 ธ.ค. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

 

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 8 มกราคม 2561  และจำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น

ราคาห้องพักโรงแรมแคนทารี ฮิลล์ ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นช่วง High Season  ถ้าท่านใดไม่สะดวกอาจจะหาโรงแรมใกล้เคียงแถวนิมมานต์ ที่ราคาถูกกว่านี้ ทางสมาคมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
  ภก. กฤตธี กาวิละ โรงพยาบาลไชยปราการ 06/12/2017 09:03:43
  ภญ. กฤติกา สุภารินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 15/01/2018 14:07:08
  ภญ. กัลยาณี ไชยาพันธุ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง 09/12/2017 09:13:45
  ภญ. กุศลิน การะหงส์ โรงพยาบาลอมก๋อย 12/01/2018 09:37:05
  ภญ. ขวัญใจ เพิ่มพูล โรงพยาบาลร้องกวาง 09/12/2017 13:03:14
  ภญ. ขวัญดาว ประไพพันธ์ โรงพยาบาลเชียงดาว 23/12/2017 20:28:21
  ภญ. จันทร์ฉาย พัฒนพงศ์ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 13/12/2017 13:34:57
  ภญ. จันทร์สุดา สังข์ศิริ โรงพยาบาลพร้าว 29/11/2017 22:18:07
  ภญ. จิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 05/01/2018 14:59:46
  ภญ. จิตรา จำละคร โรงพยาบาลแม่เมาะ 09/01/2018 08:53:29
  ภญ. จิราพรรณ คำปา โรงพยาบาลพาน 09/12/2017 13:31:06
  ภญ. จิราภรณ์ ลำเภาพงศ์ โรงพยาบาลสันกำแพง 08/12/2017 23:18:32
  ภญ. จีรภา ติไชย โรงพยาบาลสบปราบ 08/12/2017 15:45:14
  ภญ. จุฑาภรณ์ บุญตัน โรงพยาบาลบ้านหลวง 08/01/2018 14:41:53
  ภญ. เจษฎา เครือศรี โรงพยาบาลป่าแดด 28/12/2017 20:53:23
  ภก. ฉัตรฐพล แสนขัติ โรงพยาบาลดอยหล่อ 03/01/2018 08:43:08
  ภญ. ชนินาถ เครือนวล โรงพยาบาลงาว 28/11/2017 14:07:51
  ภญ. ชัชฎาภรณ์ เสนเจริญ โรงพยาบาลแม่แตง 01/12/2017 10:32:26
  ภก. ชาญชัย มาแก้ว โรงพยาบาลสันป่าตอง 17/01/2018 08:48:47
  ภญ. ชุติกร กองวิเชียร โรงพยาบาลเวียงสา 18/12/2017 22:38:34
  ภก. ฐิติพงศ์ ศิริลักษณ์ โรงพยาบาลเวียงแหง 12/12/2017 08:07:04
  ภก. ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ โรงพยาบาลบ้านธิ 12/01/2018 10:26:23
  ภญ. ณัฏฐกานต์ พละภิญโญ โรงพยาบาลสันทราย 14/12/2017 12:06:02
  ภก. ณัฐณรงค์ ปินตาเปี้ย โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 26/12/2017 15:09:33
  ภญ. ณัฐธิรส ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลแม่อาย 04/12/2017 14:59:25
  ภญ. ณัฐพร ศศิฉาย โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 11/01/2018 10:21:02
  ภญ. ณัฐภัทร เมืองคำ โรงพยาบาลวังเหนือ 16/12/2017 11:51:23
  ภญ. ณัฐรดา ปัญญาถิรพัน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 29/11/2017 10:47:14
  ภญ. ดรุณี ไชยลังกา โรงพยาบาลเชียงม่วน 08/01/2018 09:35:50
  ภญ. ดวงหทัย ภูสง่า โรงพยาบาลแม่วาง 22/12/2017 15:45:20
  ภญ. ดารินทร์ จิวาลักษณ์ โรงพยาบาลแม่ออน 08/12/2017 12:40:09
  ภญ. ตรีชฎา คนเที่ยง โรงพยาบาลป่าซาง 27/12/2017 16:05:33
  ภญ. เทพศิรินทร์ เชื้อทอง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 12/12/2017 10:38:33
  ภญ. นฤมล สุรินทร์ โรงพยาบาลเมืองปาน 15/12/2017 14:38:50
  ภญ. นลินรัตน์ แก่นเวียงรัตน์ โรงพยาบาลฮอด 08/12/2017 23:17:20
  ภญ. นลินี ธุระเศรษฐ์ โรงพยาบาลแจ้ห่ม 14/12/2017 22:03:04
  ภญ. นัยนา พึ่งธรรม โรงพยาบาลแม่แตง 30/11/2017 22:37:25
  ภญ. นาตยา พรมสง่า โรงพยาบาลพญาเม็งราย 03/01/2018 08:47:43
  ภญ. นาถณิช สอาด โรงพยาบาลแม่ใจ 03/01/2018 12:26:20
  ภก. นิวัติ ยิ่งยศตระกูล โรงพยาบาลปางมะผ้า 11/01/2018 11:26:00
  ภญ. เนตรนภา รัตนพงษ์จินดา โรงพยาบาลลอง 07/12/2017 09:37:35
  ภก. บุลกิต วงศ์หาญกล้า โรงพยาบาลเวียงแก่น 08/01/2018 15:28:37
  ภญ. ปนัดดา แสงเศวตมณีงาม โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 07/12/2017 09:25:40
  ภญ. ประภัสสร ก้อนแก้ว โรงพยาบาลร้องกวาง 12/12/2017 10:58:25
  ภญ. ประภาพร คำเหมือง โรงพยาบาลจุน 13/12/2017 16:00:49
  ภญ. ปรีชญา แก้วมูล โรงพยาบาลฮอด 08/01/2018 16:48:28
  ภญ. ปัญจณี กันทะวงษ์ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 07/12/2017 08:59:55
  ภญ. ปาริชาต กริชนิกรกุล โรงพยาบาลแม่ออน 08/12/2017 13:20:13
  ภญ. ปิยฉัตร แคนทอง โรงพยาบาลแม่วาง 22/12/2017 15:50:14
  ภญ. ปิยะพร สุวรรณราช โรงพยาบาลสะเมิง 01/12/2017 14:54:35
  ภก. ปิยะวัฒน์ ดิลกธรสกุล โรงพยาบาลอมก๋อย 12/01/2018 10:02:09
  ภก. พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ โรงพยาบาลเทิง 09/01/2018 09:20:58
  ภญ. พนมพันธ์ ลีคำหมง โรงพยาบาลแม่ลาว 12/01/2018 08:32:27
  ภญ. พรพิมล ศักดิ์สูง โรงพยาบาลแม่จัน 05/01/2018 08:30:17
  ภญ. พรวิไล อารยพิทยา โรงพยาบาลลี้ 21/12/2017 14:41:04
  ภก. พัทธณัฐ ศรีมูล โรงพยาบาลเชียงกลาง 08/01/2018 09:02:30
  ภญ. พิมนภา อินธิยา โรงพยาบาลจุน 13/12/2017 15:53:14
  ภญ. พิมลมาศ ณ เชียงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว 29/12/2017 16:31:05
  ภญ. พุธษร เดชมนต์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 05/01/2018 15:12:11
  ภญ. เพ็ญแข สุนันต๊ะ โรงพยาบาลปง 22/12/2017 15:33:52
  ภญ. เพียงหทัย เชื้อคำลือ โรงพยาบาลแม่ทะ 08/12/2017 11:47:59
  ภญ. ภัทราพร ศรีสะอาด โรงพยาบาลลอง 07/12/2017 10:41:25
  ภญ. มยุรี เดชบุญ โรงพยาบาลสารภี 06/12/2017 13:04:02
  ภญ. มัลลิกา ชื่นสมบูรณ์ โรงพยาบาลหางดง 22/12/2017 13:38:33
  ภญ. เมษิณี เจริญเกียรติกุล โรงพยาบาลเมืองปาน 15/12/2017 16:23:25
  ภญ. ยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ โรงพยาบาลแม่ทา 06/12/2017 15:56:55
  ภญ. ยุวธิดา มูลธง โรงพยาบาลดอยเต่า 11/01/2018 14:02:58
  ภญ. เรืองฤทัย หมื่นตาบุตร โรงพยาบาลเกาะคา 25/12/2017 14:57:07
  ภญ. ลลภัส ปัญญาฟอง โรงพยาบาลแม่สะเรียง 14/12/2017 15:34:25
  ภญ. วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ โรงพยาบาลพาน 09/12/2017 11:02:29
  ภญ. ดร. วัชรินทร์ ไชยถา โรงพยาบาลเชียงแสน 07/01/2018 17:26:31
  ภญ. วันเพ็ญ ต๊ะคำ โรงพยาบาลวังชิ้น 08/01/2018 14:31:41
  ภญ. วาศินี มณีวงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 24/12/2017 22:31:34
  ภญ. วิราวรรณ์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ โรงพยาบาลสันกำแพง 08/12/2017 23:04:10
  ภญ. ศิริกัลยา อาวาส โรงพยาบาลแม่อาย 04/12/2017 14:51:14
  ภญ. ศุภนิตย์ วงศ์อภัย โรงพยาบาลสารภี 06/12/2017 12:59:41
  ภญ. ศุภนุช ดวงสนิท โรงพยาบาลแม่จัน 05/01/2018 08:52:14
  ภก. สนั่น วัฒนชัยมั่นคง โรงพยาบาลเทิง 09/01/2018 09:30:45
  ภญ. สมจินตนา เปี่ยมอนันต์ โรงพยาบาลสันทราย 21/12/2017 08:11:56
  ภญ. สมศรี นรพงษ์ โรงพยาบาลเชียงดาว 12/12/2017 16:44:16
  ภญ. สัจจา สีบุตร โรงพยาบาลทุ่งช้าง 07/12/2017 14:07:00
  ภญ. สายรุ้ง นุสราพันธ์ โรงพยาบาลแม่ทะ 08/12/2017 16:14:13
  ภญ. สิริพร สิงห์เล็ก โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 20/12/2017 09:36:03
  ภญ. สุกัญญา นันท์ชัย โรงพยาบาลท่าวังผา 13/12/2017 14:07:13
  ภญ. สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ โรงพยาบาลหางดง 07/12/2017 10:59:14
  ภญ. สุขุมาลย์ กิตติวัชนะ โรงพยาบาลสะเมิง 01/12/2017 14:59:31
  ภญ. สุทธิดา ชัยชนะ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 29/11/2017 14:09:08
  ภญ. สุปรียา สุดใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 08/01/2018 15:18:51
  ภญ. สุภาพร สุปินธรรม โรงพยาบาลป่าซาง 20/12/2017 14:41:49
  ภญ. สุวิษา ณ บุญหลง โรงพยาบาลลี้ 21/12/2017 14:43:44
  ภญ. หัทยา ดวงอินทร์ โรงพยาบาลแม่จริม 05/01/2018 10:38:19
  ภญ. อังคณา คำวงศ์ โรงพยาบาลห้างฉัตร 08/12/2017 11:40:35
  ภญ. อังคณา วงศ์แสนสี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 08/01/2018 13:50:28
  ภญ. อัจฉนาถ เมืองเจริญ โรงพยาบาลสบเมย 08/01/2018 09:02:20
  ภญ. อัญชลี ชมภู โรงพยาบาลแม่สะเรียง 14/12/2017 15:42:45
  ภญ. อัมพร ค้าไม้ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 15/12/2017 19:38:41
  ภก. อาทิตย์ จิรพงศธรกุล โรงพยาบาลสบเมย 06/01/2018 17:22:22
  ภก. อุทัย อาวารักษ์ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 07/12/2017 09:29:53
  ภญ. อุมาพร พุ่มจันทร์ โรงพยาบาลสันติสุข 08/01/2018 16:25:11
  ภญ. อุมาพร ยศปัน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 29/11/2017 10:58:50


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ผอ.ระบบยาสัญจร 2-2561.pdf    170 149,146 2017-11-23
  กำหนดการระบบยาสัญจรเชียงใหม่.pdf    201 397,218 2017-11-23
  แบบฟอร์มจองห้องพัก Kantary เชียงใหม่.pdf    143 211,811 2017-11-23
  แผนที่ Kantary CNX.JPG    84 111,450 2017-11-23
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย อุทุมพร - 2018-01-17 09:05:28
ขอยกเลิกการลงทะเบียนของ ภญ. อุทุมพร คำภีระปัญญา โรงพยาบาลสันป่าตอง 07/12/2017 08:48:08 และขอเปลี่ยนเป็น ภก.ชาญชัย มาแก้ว เลขลงทะเบียน 3635312 แทนค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย อุทุมพร - 2018-01-17 08:52:55
ขอยกเลิกการลงทะเบียนของ ภญ. อุทุมพร คำภีระปัญญา โรงพยาบาลสันป่าตอง 07/12/2017 08:48:08 และขอเปลี่ยนเป็น ภก.ชาญชัย มาแก้ว แทนค่ะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหกแปดห้าแปดจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *