ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561 : 17 พ.ย. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และจำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น

 

ท่านที่ต้องการจองห้องพัก กรุณาส่งแบบฟอร์มจองห้องพักให้โรงแรม (รายละเอียดตามแบบฟอร์มจองห้องพัก) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นี้ เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด




  ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
  ภญ. กชญดา โกศลสิทธิ์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ 22/11/2017 08:30:52
  ภญ. กนกนภา นภาสวัสดิ์ โรงพยาบาลสีคิ้ว 22/11/2017 21:23:35
  ภญ. กาญจน์ขนิษฐ์ โชตินวไพศาล โรงพยาบาลปักธงชัย 23/11/2017 17:11:49
  ภญ. กาญจนา ดิเรกศรี โรงพยาบาลหนองบัวแดง 23/11/2017 13:15:44
  ภญ. กานต์ธณัฐ เตชะวงศ์โรจน์ โรงพยาบาลสูงเนิน 22/11/2017 13:22:24
  ภก. เกษม คุณาวงษ์กฤต โรงพยาบาลด่านขุนทด 23/11/2017 16:09:27
  ภญ. เกษริน ภูบรรทัด โรงพยาบาลด่านขุนทด 22/11/2017 17:38:40
  ภญ. ขนิษฐา วัลลีพงษ์ โรงพยาบาลสูงเนิน 22/11/2017 09:48:35
  ภก. จิรชาย มีปิยะเลิศ โรงพยาบาลห้วยแถลง 28/11/2017 15:13:46
  ภญ. จีราพร ทองแก้ว โรงพยาบาลครบุรี 22/11/2017 10:15:44
  ภญ. จุไรวรรณ เหล็กกนก โรงพยาบาลพิมาย 22/11/2017 08:54:21
  ภญ. ฐิติกาญจน์ ผลประเสริฐพร โรงพยาบาลโชคชัย 30/11/2017 14:33:29
  ภก. ณภัทร วงษ์พรม โรงพยาบาลเทพสถิต 30/11/2017 08:57:18
  ภญ. ณัฐฐา โพธิ์นอก โรงพยาบาลประทาย 06/12/2017 13:47:02
  ภก. ทรงกรต พิมศร โรงพยาบาลบ้านกรวด 22/11/2017 10:12:17
  ภญ. ทัศนีย์ ตุมผะกา โรงพยาบาลละหานทราย 23/11/2017 12:26:24
  ภญ. ธนาวดี แสนคำ โรงพยาบาลพิมาย 22/11/2017 09:07:29
  ภญ. ธนิดา วริทธานนท์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 06/12/2017 09:37:23
  ภก. ธรรมนูญ กุลวิเศษ โรงพยาบาลหนองบุญมาก 07/12/2017 10:03:26
  ภญ. บุษยมาส ขำพรมราช โรงพยาบาลปักธงชัย 23/11/2017 16:59:52
  ภญ. ประไพพิมพ์ จุลเศรษฐี โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 27/11/2017 15:39:15
  ภก. ประวัติ พลแสน โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 22/11/2017 09:56:26
  ภญ. ปาจรีย์ สร้อยศรีฉาย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 29/11/2017 09:35:36
  ภญ. ปิยนาถ มูลหา โรงพยาบาลประโคนชัย 30/11/2017 09:07:47
  ภญ. ปิยนุช จินดามาตย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 08/12/2017 09:34:24
  ภญ. พรระพี นาคะนิเวศน์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ 22/11/2017 08:25:01
  ภญ. พรหมพร สมจันทร์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 07/12/2017 22:42:46
  ภญ. พิศอาภา ธงภักดิ์ โรงพยาบาลซับใหญ่ 22/11/2017 08:22:42
  ภญ. ภัทรพร บุษยะมา โรงพยาบาลเนินสง่า 23/11/2017 08:15:41
  ภญ. ภาพพิมพ์ ประเสริฐสังข์ โรงพยาบาลครบุรี 22/11/2017 11:21:48
  ภก. รัฐนนท์ แสงไทยทวีพร โรงพยาบาลเสิงสาง 23/11/2017 12:26:36
  ภญ. รัตนาพร พนมแก่น โรงพยาบาลห้วยราช 10/12/2017 13:54:08
  ภญ. รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน์ โรงพยาบาลสตึก 22/11/2017 09:13:07
  ภก. วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 23/11/2017 17:03:52
  ภญ. ศศิกร ชาญนุวงศ์ โรงพยาบาลหนองหงส์ 07/12/2017 07:31:53
  ภญ. ศศิมา ศรีทำมา โรงพยาบาลห้วยแถลง 22/11/2017 18:46:56
  ภญ. ศิริรัตน์ จงวัฒนานุกูล โรงพยาบาลเสิงสาง 23/11/2017 11:50:26
  ภญ. ศุทธินี ยุทธกล้า โรงพยาบาลโนนสูง 23/11/2017 09:11:24
  ภก. สมชาย ลั่นเต้ง โรงพยาบาลสตึก 22/11/2017 09:03:34
  ภญ. สุจินต์ ศรีสุข โรงพยาบาลประโคนชัย 30/11/2017 09:40:49
  ภญ. สุดารัตน์ ครึบกระโทก โรงพยาบาลโนนแดง 24/11/2017 10:11:49
  ภญ. สุทธินี เรืองสุพันธุ์ โรงพยาบาลโนนสูง 22/11/2017 07:54:30
  ภญ. สุภาพร กุลวิเศษ โรงพยาบาลหนองบุญมาก 30/11/2017 13:51:01
  ภญ. สุภารัตน์ อร่ามโสภา โรงพยาบาลพุทไธสง 22/11/2017 10:16:49
  ภญ. สุมาลี ท่อชู โรงพยาบาลหนองหงส์ 28/11/2017 21:52:39
  ภก. สุวัฒน์ แซ่อึ้ง โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 24/11/2017 10:26:08
  ภก. อนุสรณ์ จรกระโทก โรงพยาบาลบ้านกรวด 22/11/2017 10:21:05
  ภญ. อภัสศร ฟองอ่อน โรงพยาบาลภักดีชุมพล 22/11/2017 08:39:39
  ภญ. อรณิชา น้อยนาม โรงพยาบาลพุทไธสง 22/11/2017 10:12:33
  ภญ. อรพรรณ ด้วงตะกั่ว โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 01/12/2017 15:50:19
  ภญ. อริษา เกมะทายุง โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 01/12/2017 15:40:48
  ภญ. อัมรินทร์ สิงห์ประโคน โรงพยาบาลพลับพลาชัย 29/11/2017 14:24:20


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  จม.ผอ.ระบบยาสัญจร 1-2561.pdf    153 148,936 2017-11-17
  กำหนดการระบบยาสัญจรโคราช.pdf    86 380,606 2017-11-22
  Map_Kantary Korat.pdf    56 134,094 2017-11-17
  แบบฟอร์มรจองห้องพัก Kantary โคราช.pdf    36 206,396 2017-11-23
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภัทรพร - 2017-11-23 12:22:49
มีแบบฟจองห้องพักมั้ยคะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *