First Announcement-HP Annual Meeting 2018 : 28 ก.พ. 2018
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น


 

เพื่อจะได้ไม่เป็นการสับสนกับผู้พิจารณาบทความ

กรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ หากท่านได้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าท่านได้รับ Email : ตอบรับกลับ Acknowledge Registered Online แปลว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อย/หากมีการแก้ไขบทความ ขอให้ติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าสมาคมฯ โทร. 02-2499333 / 081-6858920 ก่อนนะคะ

 

ปิดรับบทคัดย่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561
และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อไปยังผู้วิจัย เจ้าของผลงาน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561

 
เลขที่ลงทะเบียน ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงทะเบียน
3635530 ภญ. กรองกาญน์ มนตรี รพ.หนองคาย 28/02/2018 14:18:17
3635509 ภญ. กฤติยา สธนเสาวภาคย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 27/02/2018 11:19:01
3635527 ภญ. กอบกาญจน์ ชูปาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 28/02/2018 12:29:13
3635552 ภญ. กอบกาญจน์ ชูปาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 28/02/2018 21:33:23
3635553 ภญ. กอบกาญจน์ ชูปาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 28/02/2018 21:38:53
3635556 ภญ. กอบกาญจน์ ชูปาน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 28/02/2018 23:52:49
3635394 ภก. เกรียงไกร มงคลพรสุข รพ.สระบุรี 13/02/2018 14:42:07
3635338 ภญ. เกษร แก้วคำแสน รพ.ศูนย์อุดรธานี 04/02/2018 16:44:39
3635452 ภญ. จงกลณี จงพรชัย รพ.สระบุรี 20/02/2018 09:23:08
3635486 ภญ. จันทพร อิ่มบำรุง รพ.พระปกเกล้า 25/02/2018 16:46:23
3634803 ภญ. จารี ลิ้มพันธ์ รพ.วารินชำราบ 24/10/2017 11:58:47
3635550 ภญ. จิราภรณ์ นิรากรณ์ รพ.พระพุทธบาท 28/02/2018 20:27:46
3635321 ภญ. ชนาธิป ทองคำ รพ.วารินชำราบ 25/01/2018 14:09:40
3635545 ภก. ชาตรี ปันอิน รพ.พระพุทธบาท 28/02/2018 17:47:24
3635511 ภญ. ฐิติยา คงมี รพ.ชลบุรี 27/02/2018 15:36:41
3635518 ภก. ณัฏฐานนท์ หนูจันทร์ รพ.สงขลา 27/02/2018 23:11:32
3635413 ภญ. ณัฐพร วงค์อานา รพ.พร้าว 14/02/2018 20:11:00
3635532 ภญ. ดารุณี สิทธิการ รพ.ตะกั่วป่า 28/02/2018 14:55:13
3635528 ภญ. ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 28/02/2018 13:38:15
3635368 ภญ. ทองย้อย เบ็ญจรูญ รพ.เสลภูมิ 08/02/2018 16:28:09
3635325 ภก. ธนวันต์ วนาภรณ์ รพ.สบเมย 31/01/2018 18:16:39
3635339 ภก. ธนัฎชา สองเมือง รพ.วารินชำราบ 05/02/2018 09:08:43
3635510 ภญ. ธาดารัตน์ พลชัย รพ.ระยอง 27/02/2018 14:36:07
3635543 ภญ. ธาดารัตน์ พลชัย รพ.ระยอง 28/02/2018 17:14:43
3635398 ภญ. ดร. นางวัชรินทร์ ไชยถา รพ.เชียงแสน 13/02/2018 15:47:06
3635499 ภญ. นาตยา หวังนิรัติศัย รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 26/02/2018 16:01:24
3635335 ภญ. นิจวรรณ ชื่นไมตรี รพ.วารินชำราบ 03/02/2018 21:12:41
3635334 ภญ. นิจวรรณ ชื่นไมตรี รพ.วารินชำราบ 03/02/2018 21:00:17
3635336 ภญ. นิจวรรณ ชื่นไมตรี รพ.วารินชำราบ 03/02/2018 21:19:37
3635541 ภญ. นิศานาถ ณะนวล รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา 28/02/2018 16:38:26
3635363 ภก. ปกรณ์ วรสินธุ์ รพ.ขอนแก่น 08/02/2018 10:05:54
3635095 ภก. ปริญญา คนยัง รพ.ศูนย์อุดรธานี 29/11/2017 09:15:48
3635478 ภญ. ปรียาภรณ์ แก้วมณี รพ.สงขลานครินทร์ 23/02/2018 16:17:43
3634948 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุขไพบูลย์ รพ.ราชวิถี 02/11/2017 10:37:49
3635547 ภญ. ปาริฉัตร มารศรี รพ.สมุทรปราการ 28/02/2018 18:13:32
3635489 ภก. พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง รพ.บำรุงราษฎร์ 26/02/2018 08:22:48
3635557 ภญ. พัชริยา โทนหงษา รพ.หนองพอก 01/03/2018 00:08:20
3635351 ภญ. ภัทรจิตรา แปงใจ รพ.ชำนิ 06/02/2018 15:30:13
3635427 ภญ. ภัสร์ธารี สุรสุนทรีพงศ์ รพ.สระบุรี 16/02/2018 10:56:38
3635533 ภญ. ภูริตา ทองกิจปรีชา รพ.ศิริราช 28/02/2018 14:58:08
3635526 ภญ. มณีรัตน์ สิทธิเดช รพ.สงขลานครินทร์ 28/02/2018 12:27:27
3635538 ภญ. มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์ รพ.พระพุทธบาท 28/02/2018 15:53:23
3635411 ภญ. มลิวัลย์ แจ่มแจ้ง รพ.สระบุรี 14/02/2018 15:18:08
3635459 ภก. มานัส สิทธิชัย รพ.สมุทรสาคร 20/02/2018 18:27:27
3635465 ภญ. โมเรศ ศรีบ้านไผ่ รพ.จุฬาลงกรณ์ 22/02/2018 09:31:49
3635505 ภก. รชานนท์ หิรัญวงษ์ รพ.บางละมุง 26/02/2018 22:08:45
3635551 ภก. รชานนท์ หิรัญวงษ์ รพ.บางละมุง 28/02/2018 20:50:33
3635412 ภญ. รมิดา จิตมณี สถาบันราชประชาสมาสัย 14/02/2018 15:23:12
3635519 ภญ. ลลิตตา มณีโชติ รพ.พระพุทธบาท 28/02/2018 09:17:05
3635546 ภญ. ลออรัตน์ เลิศล้ำ รพ.สงขลานครินทร์ 28/02/2018 18:09:51
3635385 ภญ. วนิดา มานะกิจจงกล รพ.สระบุรี 12/02/2018 14:58:57
3635522 ภญ. วรรธน์พร เวชพาณิชย์ รพ.หนองบัวลำภู 28/02/2018 10:04:03
3635537 ภญ. วราภรณ์ สุจริตกุล รพ.ค่ายสุรนารี 28/02/2018 15:35:29
3635317 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ รพ.ทหารผ่านศึก 18/01/2018 12:11:22
3635376 ภญ. วรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 09/02/2018 20:02:39
3635498 ภญ. วัชรี วรรณวิโรจน์ รพ.สตูล 26/02/2018 15:40:39
3635517 ภญ. วัฒนา โต๊ะสิงห์ รพ.สุราษฎร์ธานี 27/02/2018 22:59:17
3635315 ภญ. วิภาดา ปุณณภาไพศาล รพ.วานรนิวาส 17/01/2018 23:07:06
3635548 ภก. วีระพงค์ ชูสุวรรณ รพ.สุราษฎุร์ธานี 28/02/2018 18:20:51
3635445 ภญ. ศจีรัตน์ หลีวิจิตร รพ.พัทลุง 19/02/2018 15:53:35
3635472 ภญ. ศันศนีย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 23/02/2018 08:47:14
3635373 ภก. สมพงษ์ จารุอภินันท์ รพ.เนินมะปราง 09/02/2018 15:03:21
3635482 ภญ. สมลักษณ์ หิรัญญโชค รพ.จุฬาลงกรณ์ 24/02/2018 12:00:26
3635432 ภญ. สมาพร มานิตย์ รพ.สระบุรี 16/02/2018 15:01:33
3635434 ภญ. สมาพร มานิตย์ รพ.สระบุรี 16/02/2018 15:16:22
3635323 ภญ. สายฝน อินทร์ใจเอื้อ รพ.บางปลาม้า 29/01/2018 15:27:46
3635247 ภญ. สำอางค์ เกียรติเจริญสิน รพ.ระยอง 04/01/2018 20:54:10
3635435 ภญ. สุดาพร ศิริวัจนพร รพ.บ้านไผ่ 16/02/2018 15:30:15
3635536 ภก. สุทธิพงษ์ สุติรัตนชัย รพ.พระพุทธบาท 28/02/2018 15:13:55
3635535 ภญ. สุธิดา ไชยสวัสดิ์ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา 28/02/2018 15:09:56
3635540 ภญ. สุปรีดา นนทวงศ์ รพ.สระบุรี 28/02/2018 16:37:56
3635502 ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง รพ.หนองคาย 26/02/2018 20:28:52
3635503 ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง รพ.หนองคาย 26/02/2018 21:06:34
3634790 ภญ. สุวิภา เหลืองอร่าม รพ.ปทุมธานี 21/10/2017 23:11:27
3635172 ภญ. สุวิภา เหลืองอร่าม รพ.ปทุมธานี 14/12/2017 14:10:22
3635344 ภญ. สุวิภา เหลืองอร่าม รพ.ปทุมธานี 05/02/2018 14:20:12
3635422 ภญ. หทัยชนก ว่องพุฒิพงศ์ รพ.สระบุรี 15/02/2018 16:15:54
3635340 ภญ. อนัญญา สองเมือง รพ.วารินชำราบ 05/02/2018 09:13:45
3635397 ภญ. อมรรัตน์ เต็มวงษ์ รพ.ภูหลวง 13/02/2018 15:14:29
3635369 ภญ. อมรรัตน์ แพงไธสง รพ.มหาราชนครราชสีมา 08/02/2018 18:40:03
3635337 ภญ. อรุณวรรณ ต่อกร รพ.โกสัมพีนคร 04/02/2018 12:36:42
3635483 ภญ. อัชฌามณี ศรีหะวงค์ รพ.เสลภูมิ 24/02/2018 15:05:55
3635389 ภญ. อัญชลี อารยชัยชาญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 13/02/2018 08:52:24
3635090 ภญ. อุษณีย์ คุณากรสิริ รพ.ศูนย์อุดรธานี 28/11/2017 09:55:51


  ชื่อเอกสาร จำนวนครั้ง download ขนาดไฟล์ (Byte) วันที่
  First Announcement 2018.pdf    878 369,413 2017-09-28
  form declare abstract 2018.pdf    741 213,859 2017-09-28
  รูปบบบทคัดย่อ 2018.pdf    566 228,142 2017-09-28
ความคิดเห็นที่ 6 | โดย พรทิพย์ภา - 2017-10-31 08:19:16
บทคัดย่อที่ได้รับเลือกนำเสนอแบบบนเวที หรือโปสเตอร์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ (รับในวันที่มีงานประชุม)
 
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย นที - 2017-10-30 20:32:04
สอบถามครับ
งานประชุมนี้ถือว่ามี peer review หรือเปล่าครับ และถ้ายื่นส่ง บทคัดย่อ ไปแล้วถ้าได้รับการพิจารณาได้นำเสนอผลงาน จะมีใบรับรองการนำเสนอผลงานให้ก่อนหรือเปล่าครับ
 
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย จนท.สมาคมฯ - 2017-10-24 11:30:41
สมัคร Online ได้เลยค่ะ โดยแนบไฟล์บทคัดย่อและแบบแจ้งความเป็นเจ้าของผลงาน โดยเปิดรับสมัครแล้วนะคะ ปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย วิภาดา - 2017-10-18 21:53:34
ขอสอบถามค่ะ สรุปว่าจากเดิมกำหนดส่งผลงานได้ช่วง 15 ต.ค เป็นต้นไปนั้น แต่ตามข้อความด่านบนให้เลื่อนเป็น 18 พ.ย. เป็นต้นไป ผู้จะส่งผลงานเข้าใจถูกต้องมั้ยคะ?
 
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย พรทิพย์ภา - 2017-10-16 16:10:25
ต้องขออภัยคะ ขอเลือนให้ส่งบทคัดย่อเป็นวันที่ 18 พย. นี้แทน เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ทางเจ้าหน้าที่ IT กำลังแก้ไขระบบให้นะคะ
 
ความคิดเห็นที่ 1 | โดย ภญ.สุวิภา เหลืองอร่าม - 2017-10-16 15:58:20
จะส่งบทคัดย่อได้อย่างไรคะ
 

แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามสองสี่สองจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *