ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ในโอกาสได้รับรางวัล : 16 ก.พ. 2017
พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบรางวัล "มหิดลทยากร" เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษารั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป  ให้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559  จำนวน 8 ท่าน หนึ่งในนั้นคือ  เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร  ผู้สร้างตำนาน "อภัยภูเบศร" สมุนไพรเพื่อชีวิต 

 แสดงความคิดเห็น
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสสามแปดเก้าหนึ่งจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *