พิมพ์หน้านี้
แสดงความคิดเห็น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์สุขภาพ | 30 ต.ค. 2017

ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) สาขาโลจิสติกส์สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ และปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี 8 เดือน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมทั้งมีทุนวิจัยสนบัสนุนตลอดปีการศึกษา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/


แสดงความคิดเห็น
 *
 
     รหัสสุ่ม โปรดระบุรหัสแปดหกเจ็ดสามจากคำอ่านเป็นเลขอารบิค
     ชื่อของคุณ *
     ความคิดเห็น *