ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ใบสมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน **
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน** :
จังหวัด** :
ที่อยู่** :
อาชีพ** : อื่นๆ (ระบุ)
ตำแหน่งงาน** :
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า** : ยศ
ชื่อ-นามสกุล** :
เลขที่บัตรประชาชน** : **โปรดระบุแต่ตัวเลข 13 หลัก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภ **โปรดระบุแต่ตัวเลข
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)** :  
จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต ปีพ.ศ. ** : **โปรดระบุแต่ตัวเลข
จากมหาวิทยาลัย** :
ข้อมูลผู้สมัคร
สถานที่ติดต่อ เลขที่** :
ถนน** :
ตำบล/แขวง** :
อำเภอ/เขต** :
จังหวัด** :
รหัสไปรษณีย์** :
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ** : **โปรดระบุแต่ตัวเลข
E-mail address** :
ชำระค่าลงทะเบียน** :
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงินทั้งสิ้น
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โดยวิธี Bill Payment Pay-In Slip** : ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ **
ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามชื่อสมาชิกเท่านั้น :

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป
และจะปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแห่งความเจริญก้าวหน้าของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ทุกประการ

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน ครบถ้วน

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
1. เป็นสมาชิกตลอดชีพ
2. ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาคมฯ ในราคาสมาชิก
3. ฟรีค่าสมัครสมาชิกกลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานต่างๆ (CoP)
4. ฟรีค่าทำบทความการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี
5. สามารถล็อคอินเข้าระบบเพื่อฟังการบรรยายหรืออภิปรายผ่านระบบ webcast ของสมาคมฯ ที่ www.thaihp.org โดยเสียค่าธรรมเนียมต่อปีในราคาพิเศษ
6. บริการฟรี e-journal ปีละ 3 ฉบับบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ
หมายเหตุ

1. กรุณาชำระเงินค่าสมาชิก ภายใน 5 วันหลังจากได้สมัครแล้ว หลัง 5 วัน ระบบจะลบใบสมัครท่าน ท่านจะต้องลงสมัครใหม่อีกครั้ง
2. หลังจากชำระเงินค่าสมาชิกแล้วภายใน 3 วันทำการ ท่านได้รับแจ้งเลขที่สมาชิก พร้อมรหัสผ่าน เพื่อ login เข้าระบบสมาชิก พร้อมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
3. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email address โปรดติดต่อสมาคมฯ ที่ email hp@thaihp.org

รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว