วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ฉบับที่ : 3/24
page 1  Of 1  page(s)    จากทั้งหมด 5 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
TJHP
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P01-08.pdf   1636
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ
วิชชุนี พิตรากูล
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P125-136.pdf   1491
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์
วิภา ธรรมทินโน
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P138-147.pdf   2348
อาการลูปัสจากการใช้ยา Drug-induced Lupus Erythematosus
โกวิทย์ จงเจริญประเสริฐ
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P148-155.pdf   2570
พิษวิทยาของดิจอกซิน
Toxicity of Digoxin
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P156-164.pdf   2241