เอกสารประกอบงานประชุม :
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 21  page(s)    จากทั้งหมด 208 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  เอกสารประกอบงานประชุม
การประเมินผู้ป่วยโรคระบบหายใจ
พญ. นาฏพธู สงวนวงศ์
การประเมินโรค ผู้ป่วยฯ   10 มิ.ย. 2015   090615 Final การประเมินผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ copy.pdf   967
การประเมินผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
นพ.สกานต์ บุนนาค
การประเมินโรค ผู้ป่วยฯ   10 มิ.ย. 2015   การประเมินผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (เภสัช รพ.) 2558.pdf   1482
Critical Care Pharmacotherapy : Head to toe Approach
ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
APP 2015   30 เม.ย. 2015   Crit care_head to toe.pdf   1424
Expanding Role of Pharmacists in the Management of Drug Hypersensitivity
รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
APP 2015   30 เม.ย. 2015   Final 19 Mar 2015_Expand role of Pharmacists in APP2015.pdf   1380
Emerging Therapy in Heart Failure Management
ผศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
APP 2015   30 เม.ย. 2015   HF APP 2015.pdf   1310
Immunosuppressant Pharmacology in Kidney Transplant Patients
อ.ภญ.ศยามล สุขขา
APP 2015   30 เม.ย. 2015   HP_IS_GL_190358.pdf   1170
Strategies to Optimize Oncology Care: Focus on Chemotherapy Treatment Pathways
อ.ดร.ภญ.กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
APP 2015   30 เม.ย. 2015   IM_GIST_2558.pdf   1145
Basic & Application of Intestinal Microbiome Studies in Clinical Setting
อ.ภญ.จันทนา ห่วงสายทอง
APP 2015   30 เม.ย. 2015   Microbiome_Advance 2015.pdf   1167
Update on Specific Antidotes for Target-Specific Oral Anticoagulants
ภญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
APP 2015   30 เม.ย. 2015   Update on Specific Antidotes for Target-Specific Oral Anticoagulants 2032558.pdf   1261
อาการวิทยาระบบหายใจ
อ.นพ.จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ
อาการวิทยา 2015   13 มี.ค. 2015   Symptomatology of respiratory system(1).pdf   1436