วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page << Previous    6 7 8 9 10    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 254 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การพัฒนาระบบตอบคำถามแบบอัตโนมัติ ศูนย์เภสัชสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สกนธ์ สุภากุล, ภูริดา เวียนทอง
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P9-18.pdf   2001
Medication Safety: ภาวะ ergotism จากยากลุ่ม ergot alkaloids
ชลิสา วีระพงษ์
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P19-26.pdf   2166
Toxicology : ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด
ธนกร ศิริสมุทร
1/25   1 ม.ค. 2015   No1Vol25P27-32.pdf   1889
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
TJHP
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P01-08.pdf   1638
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ
วิชชุนี พิตรากูล
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P125-136.pdf   1494
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์
วิภา ธรรมทินโน
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P138-147.pdf   2349
อาการลูปัสจากการใช้ยา Drug-induced Lupus Erythematosus
โกวิทย์ จงเจริญประเสริฐ
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P148-155.pdf   2571
พิษวิทยาของดิจอกซิน
Toxicity of Digoxin
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P156-164.pdf   2242
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
TJHP
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P067-074.pdf   1443
การประเมินผลระบบการให้บริการเร่งด่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ STEMI
พีรยศ ภมรศิลปธรรม, จิตติภา ตั้งวิไล, วนิดา นิมิตรพรชัย, ณัฏฐ์ น้อมพรรโณภาส, สุรพงษ์ ตุลาพันธุ์
2/24   1 พ.ค. 2014   No2Vol24P075-084.pdf   1266