บทความการศึกษาต่อเนื่อง : หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
page 1 2 3  Of 3  page(s)    จากทั้งหมด 27 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
ประโยชน์ของข้อมูลจากแบบบันทึกการบริหารยา
ศิริดา มาผันต๊ะ,นฤมล บำรุงสวัสดิ์
2/19   29 พ.ย. 2009   No2Vol19P162-176.pdf   14052
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Monte Carlo ในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
พิลาสินี ยังศรีพิทักษ์, ภ.บ.; จันทนา ห่วงสายทอง, ภ.บ.,ปรีชา มนทกานติกุล, ภ.บ., Pharm.D., อ.ภ. (เภสัช
1/19   29 ก.ค. 2009   No1Vol19P68-80.pdf   9041
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
นิสา เลาหพจนารถ ภ.ม.
3/18   18 ก.พ. 2009   No3Vol18P305-318.pdf   14201
การใช้ Trypan Blue ในการผ่าตัดต้อกระจก
ยุพา จรรยงค์วรกุล ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ภ.ม.
2/18   24 ต.ค. 2008   No2Vol18P218-228.pdf   10443
แนวทางการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีกรณีเกิดผื่นแพ้ยา
สุทธิพร ภัทรชยากุล, ภ.บ.,Pharm.D.
1/18   11 เม.ย. 2008   CPE1-000-HPT-000-0804-01.pdf   9456
การจัดการกับอาการปวดศีรษะไมเกรน
1/17   1 ม.ค. 2007   No1Vol17P66-76CPE.pdf   15202
การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ Herpes Simplex และ Herpes Zoster ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
3/16   1 ก.ย. 2006   No3Vol16P275-285CPE.pdf   11556