วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 26  page(s)    จากทั้งหมด 254 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา
วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ประทุม นวลมิ่ง, สุวพรรณ ตันสกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P11-22.pdf   351
ค่าทำนายผลบวกของเครื่องมือส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ไพศาล ชอบประดิถ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P23-35.pdf   386
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
อัมพร ฮั่นตระกูล, อรศิริ เสรีรัตน์, ประนอม ดวงใจ, สุดสวาท เลาหวินิจ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P36-48.pdf   825
การใช้ยาต้านพิษ N-actylcysteine ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P49-56.pdf   936
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
สุธินี แต้โสตถิกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P57-74.pdf   860
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
TJHP
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P1-10.pdf   314
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไดเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
กนกวรรณ เวธน์ภาคิน, จารุวรรณ งามขำ
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P11-21.pdf   576
Ranolazine ในการรักษาภาวะเจ็บเค้นอกแบบเรื้อรัง
นทีเทพ รัตนวิภานนท์, วิภารักษ์ บุญมาก
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P24-32.pdf   542
งูพิษ : พิษและการดูแลรักษา
อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
2/27   1 พ.ค. 2017   No2Vol27P33-45.pdf   543
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
TJHP
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P1-10.pdf   735