:
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 50  page(s)    จากทั้งหมด 492 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation
ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P11-20.pdf   521
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P21-32.pdf   1174
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)
ธนกร ศิริสมุทร
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P33-38.pdf   921
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting
ลักขณา สุวรรณน้อย
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P39-56.pdf   1221
  เอกสารประกอบงานประชุม
Current Epidemiological Data for Antimicrobial Resistant Gram Negative Pathogens in Thailand
ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
NCARO 2016   14 ธ.ค. 2016   Gram negative pathogens ภญ.โชติรัตน์.pdf   974
Dosage adjustment in IHD patients : case based approach
ภญ.วันทนี อภิชนาพงศ์
TRPG 2016   5 ต.ค. 2016   Dosage adjustment in IHD pt.pdf   1076
CKD workshop, Case approach: Hemodialysis
ภญ.พรเพ็ญ ลือวิทวัส
TRPG 2016   5 ต.ค. 2016   CKD Workshop_Hemodialysis.pdf   960
CKD workshop, Case approach: Peritoneal dialysis
ภญ.อาทิตยา วงศาโรจน์, ภญ.พรเพ็ญ ลือวิทวัส
TRPG 2016   5 ต.ค. 2016   CKD Workshop_Peritoneal dialysis.pdf   901
How to Delay Progression of CKD: A Case Study
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
TRPG 2016   30 ก.ย. 2016   Case_slow progress_A.Daraporn.pdf   995
Management of Diabetic Nephropathy
อ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย
TRPG 2016   30 ก.ย. 2016   Management of DN_A.Daraporn_TRPG2559.pdf   1031