บทความการศึกษาต่อเนื่อง : หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
page 1 2 3  Of 3  page(s)    จากทั้งหมด 27 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  บทความการศึกษาต่อเนื่อง
การรักษาอาการของภาวะขาดสุราด้วยยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน
ทวนธน บุญลือ, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
1/26   1 ม.ค. 2016   No1Vol26P37-62.pdf   566
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยาต้านโรคจิต
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
1/24   1 ม.ค. 2014   No1Vol24P47-64.pdf   2147
บทความการศึกษาต่อเนื่อง : ปฏิกิริยาระหว่างยา
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
1/22   1 ม.ค. 2012   No1Vol22P63-74.pdf   5297
ความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกี่ยวข้องกับขนาดของโคลิสติน
วิชัย สันติมาลีวรกุล, สุทธิพร ภัทรชยากุล
3/21   1 ก.ย. 2011   No3Vol21P243-256.pdf   4968
โรคและยาต้านเชื้อรา
โอฬาริก อะสุพล
2/21   1 พ.ค. 2011   No2Vol21P167-178.pdf   6309
การคำนวณขนาดยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยเด็กอ้วน
กฤติยา สธนเสาวภาคย์
1/21   1 ม.ค. 2011   No1Vol21P80-94.pdf   12200
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
ภูขวัญ อรุณมานะกุล, ภ.บ., วท.ม.(เภสัชศาสตร์), Pharm.D.
3/20   1 ก.ย. 2010   No3Vol20P254-268.pdf   6922
บทเรียนจากปัญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา
ปรีชา มนทกานติกุล ภ.บ, Pharm.D., อ.ภ. (เภสัชบำบัด) ภาควิชาเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสต
2/20   1 พ.ค. 2010   No2Vol20P168-178.pdf   6551
การหักแบ่งเม็ดยา
ชวาลินี อัศวเหม ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
1/20   1 ม.ค. 2010   No1Vol20P80-96.pdf   9868
ข้อจำกัดของยาต้านเอชไอวีและแนวทางการพัฒนายาใหม่
พีรยศ ภมรศิลปธรรม, Ph.D.,คุ้มขวัญ ภมรศิลปธรรม, ภ.ม.(เภสัชกรรม),วรวิทย์ ตั้งวิไล ภ.ม.(เภสัชวิทยา)
3/19   31 ธ.ค. 2009   No3Vol19P246-262.pdf   6708