:
page << Previous    16 17 18 19 20    Next >> Of 52  page(s)    จากทั้งหมด 511 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3
TJHP
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P01-08.pdf   1645
การทบทวนการใช้ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor ในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง : เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการด้วยกลยุทธ์การจัดการ
วิชชุนี พิตรากูล
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P125-136.pdf   1497
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟารินที่มีการติดตามทางโทรศัพท์
วิภา ธรรมทินโน
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P138-147.pdf   2351
อาการลูปัสจากการใช้ยา Drug-induced Lupus Erythematosus
โกวิทย์ จงเจริญประเสริฐ
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P148-155.pdf   2575
พิษวิทยาของดิจอกซิน
Toxicity of Digoxin
3/24   1 ก.ย. 2014   No3Vol24P156-164.pdf   2243
  เอกสารประกอบงานประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ภก.สมชาย ละอองพันธ์
NHSO 2014   27 ส.ค. 2014   กองทุนสปสช.ท้องถิ้น-การคุ้มครองผู้บริโภค_สมชาย 4.pdf   1469
ทิศทางของระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   slide_ภญ.เนตรนภิส_V4..pdf   2176
การบริหารจัดการโรงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   1_dmht_management 4.pdf   1983
สาระสำคัญที เกียวข้องกับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   กองทุนท้องถิ่น_เภสัชปฐมภูมิ 4.pdf   1737
การขับเคลื่อนโยบายงานเภสัชกรรมปฐมภูมิของสปสช.และประสบการณ์ในพื้นที่
ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์
NHSO 2014   20 ส.ค. 2014   เภสัชกรรมปฐมภูมิ050557 4.pdf   1524