วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 24  page(s)    จากทั้งหมด 239 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
TJHP
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P119-126.pdf   690
การพัฒนาสื่อความรู้ภาษาไทย-พม่าเพื่อใช้ในการจ่ายยา และการศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้
ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P127-134.pdf   1130
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 1 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P135-142.pdf   1063
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 2 งานเภสัชกรรมในร้านยา
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P143-150.pdf   1224
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
TJHP
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P1-10.pdf   101
การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยา
วุฒิรัต ธรรมวุฒิ, ประทุม นวลมิ่ง, สุวพรรณ ตันสกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P11-22.pdf   111
ค่าทำนายผลบวกของเครื่องมือส่งสัญญาณในการค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ไพศาล ชอบประดิถ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P23-35.pdf   111
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
อัมพร ฮั่นตระกูล, อรศิริ เสรีรัตน์, ประนอม ดวงใจ, สุดสวาท เลาหวินิจ
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P36-48.pdf   353
การใช้ยาต้านพิษ N-actylcysteine ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P49-56.pdf   358
Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms
สุธินี แต้โสตถิกุล
3/27   1 ก.ย. 2017   No3Vol27P57-74.pdf   413