วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล : Thai Journal of Hospital Pharmacy
page 1 2 3 4 5    Next >> Of 23  page(s)    จากทั้งหมด 229 รายการ หมวดเอกสารอื่น ๆ
  บทความ ฉบับที่ วันที่ ไฟล์แนบ View
  วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
TJHP
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P119-126.pdf   442
การพัฒนาสื่อความรู้ภาษาไทย-พม่าเพื่อใช้ในการจ่ายยา และการศึกษาระดับความรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้
ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P127-134.pdf   810
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 1 งานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P135-142.pdf   731
ดูงานเภสัชกรรมที่ประเทศญุี่ปุ่น ตอนที่ 2 งานเภสัชกรรมในร้านยา
จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร, สุกานต์ดา เด่นจันตา, พาขวัญ ปุณณุปูรต, กฤติยา สธนเสาวภาคย์
3/26   27 ก.ย. 2017   No3Vol26P143-150.pdf   919
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
TJHP
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P1-10.pdf   262
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำ Medication Reconciliation
ชลนิภา เอี่ยมธนาภรณ์, วุฒิรัต ธรรมวุฒิ
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P11-20.pdf   328
ประสิทธิผลของโปรแกรมแจ้งเตือนการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในงานบริการเภสัชกรรม
อนัญญา สองเมือง, ธนัฏชา สองเมือง
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P21-32.pdf   803
พิษวิทยาของคลอราลไฮเดรต (Toxicity of Chloral Hydrate)
ธนกร ศิริสมุทร
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P33-38.pdf   608
Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomitting
ลักขณา สุวรรณน้อย
1/27   1 ม.ค. 2017   No1Vol27P39-56.pdf   861
บรรณาธิการแถลง วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
TJHP
2/26   2 พ.ค. 2016   No2Vol26P63-70.pdf   558