คลิกสมัครลงทะเบียนที่นี่
ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2561

ประกาศทุนวิจัย Thai HP (Thai HP Research Grant) ประจำปี 2561

เพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเสริมสร้าง เผยแพร่ จัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัยทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการให้ทุนวิจัยแก่เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรนักวิจัย
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

อ่านต่อ..
First Announcement-HP Annual Meeting 2018

First Announcement-HP Annual Meeting 2018

ปิดรับส่งบทคัดย่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Valproate-induced Hyperammonemic Encecphalopathy


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms


อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Statin-associated Myopathy: Mechanism and Management


อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561


ปิดรับลงทะเบียน

อ่านต่อ..
ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561

ระบบยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561

 

ปิดรับลงทะเบียน 8 ม.ค. 2561 จำกัดให้สิทธิ์โรงพยาบาลละ 2 ท่านเท่านั้น 

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.27 No.1

อ่านต่อ..
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม Warfain

อ่านต่อ..
บทความการศึกษาต่อเนื่อง  Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting

บทความการศึกษาต่อเนื่อง Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting


อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.3

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.26 No.1

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.2

อ่านต่อ..
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Vol.25 No.3

อ่านต่อ..